Staalslakken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de milieuhygienische verklaring die een leverancier van staalslakken in Nederland op de markt brengt. Staalslakken zijn resten die ontstaan bij de productie van staal.

De afgelopen jaren zijn staalslakken op verschillende locaties gebruikt in grootschalige toepassingen. Bijvoorbeeld in grote objecten zoals (geluids)wallen. De ILT ziet dat staalslakken in toenemende mate in grootschalige toepassingen worden verwerkt.

Op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert de ILT dat de huidige wettelijke bodemregelgeving de risico’s voor mens en milieu onvoldoende afdekt.

Rol ILT

De ILT houdt toezicht op de leverancier die in Nederland staalslakken produceert om te controleren of deze zich houdt aan de certificeringseisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Ook onderzoekt de ILT of staalslakken terecht zijn ingedeeld als ‘niet gevaarlijk’ bij de gevaarindeling van stoffen volgens de Europese CLP-verordening (Classificatie, Labelen en Verpakken van stoffen). En dat wordt voldaan aan de eisen in REACH. Verdere acties zijn beperkt mogelijk, omdat de risico’s die het RIVM constateert onvoldoende zijn afgedekt door de wet- en regelgeving.

Negatieve effecten of schade staalslakken

Staalslakken zijn te herkennen als grijs, steenachtig materiaal met een fijne tot grove korrelgrootte. Onvoldoende afgedekte staalslakken kunnen in contact komen met water. Dit kan negatieve effecten hebben voor het milieu. Bij het toepassen kunnen mensen die in de buurt zijn klachten krijgen als bloedneuzen. Een bedrijf hoeft het toepassen van staalslakken niet te melden bij de overheid. Dit betekent niet dat alles zomaar mag. Vermoedt u dat een toepassing van staalslakken schade aan milieu of gezondheid veroorzaakt? Neem dan contact op met uw gemeente of omgevingsdienst.

Voorkomen negatieve effecten of schade

Bij het toepassen van staalslakken moeten bedrijven nut, noodzaak en terugneembaarheid op grond van de wet kunnen aantonen. Een toepassing moet functioneel zijn. Dus geen grotere hoeveelheid dan standaard nodig is. Anders is er sprake van afval storten. De bedrijven moeten zich houden aan hun zorgplicht. Dat betekent dat zij tijdens het toepassen er voor moeten zorgen dat er geen negatieve milieueffecten kunnen ontstaan.

Waar op letten bij toepassen staalslakken?

Bedrijven kunnen staalslakken nog steeds vrij toepassen en dienen hierbij de zorgplicht in acht te nemen. Er kunnen langzaam niet-genormeerde stoffen in de bodem of het water terechtkomen. Dit noemen we uitlogen. Risico’s zijn het grootst bij grootschalige toepassing van staalslakken.