Geïmporteerde grond

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kijkt bij import van grond of een daarvoor bevoegd bedrijf de kwaliteit van de bodem heeft bepaald. Ook ziet de inspectie toe op de EVOA-regelgeving.

Meer vraag naar grond

Uit plassen hebben bedrijven zand en grind gewonnen. Vervolgens vullen die bedrijven de vrijgekomen ruimte op met bagger en/of grond. Dit noemen we verondiepen. Nederland heeft grote behoefte aan grond. Sinds 2012 stijgt de import van grond en baggerspecie vanuit andere landen sterk. Dit komt mede door de termijn waarbinnen men een diepe plas moet verondiepen. Ook het aantal plassen dat men verondiept en het gebrek aan Nederlandse grond en baggerspecie van de vereiste kwaliteit speelt een rol. Het is de laatste 10 jaar makkelijker geworden om plassen te verondiepen. Eerst was er een vergunningsplicht. Nu is er een meldsysteem. Mede hierdoor verondiepen bedrijven de afgelopen jaren meer plassen.

Kwaliteit van geïmporteerde grond 

De Nederlandse overheid kan moeilijk bepalen of grond uit het buitenland aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet. Hierdoor kan de grond van onvoldoende kwaliteit zijn. Grond uit België lijkt voor een belangrijk deel uit industriegebieden of uit de grond- en waterbouw te komen.
Ook voegen bedrijven grond van verschillende kwaliteiten samen. Volgens de Nederlandse wet is het samenvoegen van verschillende kwaliteiten grond verboden. Er is maatschappelijke onrust ontstaan door het opvullen van zandwinplassen. Bijvoorbeeld als mensen die wonen in de omgeving van een diepe plas plastic, hout en andersoortig afval zien opdrijven.

Voorwaarden

Wil een bedrijf een diepe plas verondiepen? Dan moet dat bedrijf kunnen aantonen dat een verondieping nuttig en functioneel is. Dat moeten zij doen op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het bedrijf moet daarvoor een plan inleveren. De waterbeheerder- Rijkwaterstaat of het waterschap- kijkt of het plan voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Een verondieping is nuttig en functioneel, als er rekening wordt gehouden met het leven van dieren en planten en er sprake is van bescherming van de natuur.

Rol van de ILT

De ILT heeft 2 rollen bij de import van grond:

  • De ILT ziet toe op de Kwalibo-regelgeving. Bij de import van grond kijkt zij vooral of een daartoe bevoegd bedrijf de kwaliteit van de bodem heeft bepaald. Hiertoe stelt het bedrijf een milieu-hygienische verklaring (MHV) op. De ILT kijkt ook of zij dat op de juiste manier (volgens de norm-documenten) heeft gedaan. Ook ziet zij erop toe dat bedrijven grond samenvoegen volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Verontreinigingen wegmengen is verboden.
  • De ILT ziet toe op de EVOA-regelgeving. Hierin staan de wetten regels over de import en export van afvalstoffen. Verontreinigde grond is bij import afval.

Bedrijven mogen grond alleen overbrengen naar Nederland als zij een vergunning van de ILT hebben. Na afgifte van de vergunning, blijft de ILT erop toezien dat het bedrijf de EVOA-regels naleeft.

De ILT brengt de import van grond en de belangrijkste spelers beter in kaart. Voorbeelden van spelers zijn bedrijven die grond importeren. Denk daarbij aan tussenhandelaren, transporteurs en bemiddelaars. In deze fase bepaalt de ILT een manier om de bestaande problemen aan te pakken.     

import van grond en baggerspecie