Zo controleert de ILT het overbrengen van afvalstoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of bedrijven op een veilige manier afvalstoffen overbrengen naar de EU, of naar andere delen van de wereld. De regelgeving voor kunststofafval is sinds 2021 aangescherpt. De ILT heeft afgelopen jaren bij verschillende Nederlandse kunststofrecyclers inspecties uitgevoerd.

Als een bedrijf afvalstoffen importeert of exporteert, dan moet zij zich houden aan de voorschriften van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De ILT is als vergunningverlener en toezichthouder in Nederland bevoegd om op grond van de EVOA verdere informatie en documentatie op te vragen bij een bedrijf. Het is belangrijk dat bedrijven een goed gedocumenteerde onderbouwing aanleveren, om aan te tonen dat het materiaal geen afvalstof is. Zolang dit niet volledig wordt aangetoond, geldt het oordeel dat er sprake is van een afvalstof.

De afvalwetgeving kent 4 voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een zogeheten ‘einde-afvalstatus’: er moet een specifieke bestemming zijn, er moet een markt voor zijn, het materiaal moet voldoen aan de technische eisen en geldende wetgeving voor die producten en tot slot mag het geen ongunstige effecten voor milieu of gezondheid hebben. Of in juridische termen: er moet sprake zijn van zeker, rechtmatig en voldoende hoogwaardig gebruik.

Strengere regels voor kunststofafval

In 2021 is de regelgeving voor kunstofafval aangescherpt. De uitvoer van PVC-afval uit de EU naar niet OESO-landen is sindsdien verboden. De ILT heeft sinds deze aanscherping bij diverse Nederlandse kunststofrecyclers inspecties uitgevoerd en voorlichting gegeven bij geconstateerde overtredingen. Aan deze regels is onder andere via de Transitieagenda Kunststof, sector-breed bekendheid gegeven. De ILT richt zich bij overtredingen daarom nu steeds meer op handhavend optreden.

Recente aandacht in de media

De afgelopen periode is door een kunststofrecycler in de media aandacht gevraagd voor de wijze waarop de ILT het toezicht op de uitvoer van PVC-afval uitvoert. De ILT heeft tijdens een aantal inspecties geconstateerd dat de materialen die dit bedrijf wil exporteren niet voldoen aan de voorwaarden einde-afval en dat het bedrijf daarmee regels voor het exportverbod overtreedt. De ILT heeft daarover meerdere keren mondeling en schriftelijk contact met het bedrijf gehad. Tijdens deze contacten heeft de ILT uitgelegd hoe de wetgeving in elkaar zit en welke stukken het bedrijf moet aanleveren. 

In juni 2023 heeft de ILT aan het bedrijf een last onder dwangsom (LOD) opgelegd, omdat zij in 2022 afvalstoffen in strijd met een geldend uitvoerverbod wilde exporteren. De LOD is later door de ILT ingetrokken. Het is gebruikelijk om conform de Landelijke Handhavingsstrategie een LOD in te trekken als nieuwe overtredingen uitblijven of het risico op nieuwe overtredingen verwaarloosbaar is. Een LOD is een instrument dat de ILT inzet om een overtreding ongedaan te maken en om toekomstige overtredingen te voorkomen. 

De ILT heeft recentelijk een nieuwe overtreding bij het bedrijf geconstateerd. Tegen deze overtreding treedt de ILT bestuursrechtelijk op. Het bedrijf is hiervan op de hoogte gebracht.