Tijdelijke uitvoeringslijn PFAS en EVOA

PFAS is op tal van plekken aangetroffen. Voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie heeft de Minister voor Milieu en Wonen een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor andere PFAS-houdende afvalstoffen is nog geen handelingskader beschikbaar.

Voor het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) van toepassing. De ILT is hiervoor het bevoegd gezag. Met het oog op duidelijkheid en transparantie voor betrokken marktpartijen en autoriteiten, hanteert de ILT onderstaande tijdelijke uitvoeringslijn voor grensoverschrijdende afvaltransporten die (mogelijk) PFAS-houdend zijn. De uitvoeringslijn is afgestemd met de Minister voor Milieu en Wonen.
 

Tijdelijke uitvoeringslijn EVOA en PFAS

Het hoofddoel van de EVOA is de bescherming van het milieu. De pijlers van de EVOA zijn daarbij transparantie en inzicht in de samenhang tussen de herkomst, de samenstelling en de voorgestelde doelmatige verwerking van de bij overbrenging betrokken afvalstoffen.

Herkomst

  1. Afvalstoffen te weten: grond, baggerspecie en zuiveringsslib, alsmede afvalstoffen afkomstig van primaire producenten en bedrijfsmatige gebruikers van PFAS worden door de ILT als PFAS-verdacht beschouwd.
  2. Alle overige afvalstoffen beschouwt de ILT als niet PFAS-verdacht, tenzij uit de documentatie en informatie bij de kennisgeving blijkt dat de ontdoener weet (of kon weten) dat er PFAS in zit. Het is de verantwoordelijkheid van de kennisgever om de ILT in de informatie en documentatie behorende bij de kennisgeving hiervan op de hoogte te brengen. Voorbeeld hiervan is een kennisgeving voor afvoer van opgevangen bluswater.

Samenstelling
Voor PFAS-verdachte afvalstoffen moet de aanvrager een analyse op PFAS bij de kennisgeving meesturen. Voor grond en baggerspecie is informatie over het te analyseren stoffenpakket voor PFAS  te vinden op de website van Bodem+ . Voor de overige PFAS-verdachte afvalstromen is nog niet duidelijk op welke wijze de PFAS-analyse moet worden uitgevoerd. Vooralsnog accepteert de ILT daarom de door de aanvrager aangeleverde gegevens.

Doelmatige verwerking
Voor de doelmatige verwerking van afvalstoffen in Nederland wordt altijd om advies gevraagd aan het lokale bevoegde gezag. In het buitenland besluit de bevoegde autoriteit over de vraag of sprake is van een doelmatige verwerking van de afvalstoffen.

Ten slotte
Op grond van signalen uit de praktijk blijkt, dat bij een transport van PFAS-houdende afvalstoffen het risico aanwezig is van kruisbesmetting. Dit betekent dat PFAS zich verder en ongecontroleerd kan verspreiden door het (verdere) gebruik van hetzelfde transportmiddel. Het is de verantwoordelijkheid van de kennisgever om dit risico te allen tijde te voorkomen.