Duurzame verpakkingen en de essentiële eisen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stimuleert bedrijven om duurzame verpakkingen te maken. En om verpakkingen te recyclen. Zo worden materialen beter benut en komt er minder restafval in het milieu.

Wat zijn de essentiële eisen voor verpakkingen?

Verpakkingen moeten zo min mogelijk volume en een zo laag mogelijk gewicht hebben, zonder dat ze onveilig worden. Ook moet de verpakking geschikt zijn om te recyclen, te hergebruiken of terug te winnen. De eisen staan in het Besluit beheer verpakkingen en in bijlage II van de Europese Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval. De Europese verpakkingsrichtlijn wordt herzien. Het kan zijn dat de regels strenger worden om milieubelasting door verpakkingen te verminderen.

Voor wie gelden de essentiële eisen?

Iedereen die verpakkingen op de Nederlandse markt aanbiedt, moet zorgen dat de verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen. De eisen gelden daarmee niet alleen voor producenten en importeurs, maar ook voor bijvoorbeeld detaillisten en distributeurs.

De ILT spreekt de meest verantwoordelijke partij in Nederland aan. Dit is de zogenoemde ‘normadressaat’. Deze producent of importeur is verantwoordelijk om informatie aan de ILT te geven waaruit blijkt dat ze aan de essentiële eisen voldoet. De ILT weet dat er ook andere partijen betrokken kunnen zijn bij het maken van een verpakking, maar deze partijen zijn niet eindverantwoordelijk.

Hoe beoordeelt de ILT of u voldoet aan de essentiële eisen?

De ILT hanteert de NEN-normen 13427 tot en met 13432. De NEN-normen geven aan hoe u kunt onderbouwen dat uw verpakking voldoet aan de essentiële eisen. Deze onderbouwing neemt u op in een productdossier. U mag ook op een andere manier aantonen dat uw verpakking aan de essentiële eisen voldoet, maar die manier moet wel vergelijkbaar zijn met de NEN-normen.

Wat is een productdossier?

In de wet staan geen maximale gewichten voor verpakkingen waaraan u zich moet houden. Ook zijn er geen soorten verpakkingen voor bepaalde producten voorgeschreven. Hier bent u als producent dus vrij in. Maar u moet wel in een productdossier uitleggen waarom u voor een bepaalde verpakking kiest.

Het is verplicht om de informatie voor het productdossier beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld in uw management- of documentensysteem. Zo kunt u het altijd raadplegen. Het is namelijk belangrijk om uw verpakkingen regelmatig te beoordelen op duurzaamheid. En of dit past bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Het kan voorkomen dat u het niet zinvol vindt om een productdossier voor een bestaande verpakking te maken, bijvoorbeeld omdat u de verpakking al gaat aanpassen en verduurzamen. In dat geval vraagt de ILT om een zogenoemd Verpakkingsaanpassingplan. Daarin beschrijft u het traject en het resultaat.

Wat moet er in een productdossier staan?

Uit het productdossier moet blijken dat de verpakking het minimaal toereikende gewicht heeft. U onderbouwt ook de overige claims, zoals de recyclebaarheid of herbruikbaarheid van de verpakking. Het productdossier laat zo een afweging zien van de duurzaamheid van de verpakking.

Hoewel het nog niet in de wet staat, heeft de ILT ook aandacht voor het gebruik van gerecycled kunststof (recyclaat) in verpakkingen. De inspectie kijkt dan vooral naar de manier waarop u het geclaimde percentage recyclaat kunt aantonen.

De ILT vraagt ook vaak naar uw verpakkingenbeleid. Daarmee krijgt de inspectie een beeld van de manier waarop u aandacht heeft voor de (verduurzaming van) verpakkingen, hoe dit onderdeel uitmaakt van uw bedrijfsprocessen en of u daarin kritisch bent.

Daarnaast moet u kunnen aantonen hoe u ervoor zorgt dat het gehalte aan zware metalen in de verpakking onder de wettelijke grens zit. Alleen een verklaring van de leverancier van de grondstof is in dat geval niet genoeg. Het gaat ook over de manier waarop u uzelf overtuigt dat u de wet naleeft.

Het productdossier is een logisch verhaal dat hoort bij een unieke product-verpakkingscombinatie. Het is belangrijk dat u de informatie gestructureerd en in één productdossier aanlevert. Doe dit bij voorkeur in het Nederlands of Engels

Hoe houdt de ILT toezicht?

De ILT is toezichthouder en wil vooral het gesprek aangaan over uw verpakkingen en uw verduurzamingsbeleid voor verpakkingen. De inspectie laat ook testen uitvoeren bij het NTCP om een onafhankelijk oordeel te krijgen over uw verpakking. Als uw productdossier onvoldoende is, gaat ILT over tot (bestuursrechterlijke) handhaving.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen over het productdossier contact op met uw brancheorganisatie. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de ILT.