Leidraad Meerjarenbegroting en dPi2023

20-07-2023 Het maatschappelijk presteren van corporaties ligt in de komende jaren met de krapte op de woningmarkt en de voorgenomen Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting onder een vergrootglas. Realistische begrotingen zijn daarbij een essentiële voorwaarde om het gesprek over de inzet van vermogen en de gemaakte prestatieafspraken goed te kunnen voeren. De Aw zal in haar beoordelingen op risicogerichte wijze meer aandacht gaan besteden aan dit onderwerp.

Het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden moet te herleiden zijn naar de gemaakte prestatieafspraken per gemeente. Artikel 44a van de Woningwet vormt de grondslag voor de dPi. Ook voor gemeenten en huurdersorganisaties is het van belang dat afspraken concreet en realistisch in de meerjarenbegroting (MJB) en de dPi 2023 zijn verwerkt. De vastgestelde MJB is immers het handelingskader voor woningcorporaties.

Om de woningcorporaties te helpen bij het opstellen van de MJB  en de dPi 2023 heeft de Aw de bestuurders een Leidraad Meerjarenbegroting toegestuurd. Voor de aanstaande begrotingsronde kunnen de corporaties hiermee aan de slag en weten ze welke verwachtingen de Aw heeft bij de MJB van 2024 en de dPi 2023.