Dashboard met data over woningcorporaties

01-04-2022  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het dashboard geactualiseerd dat visueel inzicht geeft in onderwerpen die van belang zijn voor de sturing van corporaties. In het dashboard zijn de cijfers beschikbaar uit de jaarlijkse prognose- en verantwoordingsinformatie die woningcorporaties moeten aanleveren bij de Aw. De Aw maakt deze informatie ook grotendeels actief openbaar via Open Data.

Dashboard Aw

Vergelijken en analyseren

In het dashboard van de Aw kan een corporatie een vergelijking maken per onderdeel met de woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. Hierdoor is het mogelijk om verdiepende analyses uit te voeren. De informatie is per pagina te downloaden.

Nieuw dit jaar in het dashboard zijn:

  • de tegel ‘Doel dashboard’, die het doel van het dashboard verduidelijkt.
  • de tegel ‘Bezitskenmerken’, die nieuwbouwprognoses zonder bestemming koop geeft.
  • het aantal toewijzingen boven de liberalisatiegrens, die de tegel ‘Toewijzingsinformatie’ nu ook toont.
  • De tegel ‘Meer informatie’ met hyperlinks om gebruikers te informeren over andere bronnen en dashboards over de corporatiesector.


Vragen, suggesties of opmerkingen over het dashboard? Neem contact op met de Aw.

Het dashboard visualiseert de volgende onderwerpen:

  • Bezitskenmerken: overzicht van de aantallen, mutaties, oppervlakte, energie-index, nieuwbouwprognose en huursomstijging van de woongelegenheden, exclusief intramuraal zorgvastgoed.
  • Beleidswaarde: de waarde van verhuureenheden rekening houdend met het beleid van een corporatie. Inzicht in de beleidswaarde, de afslagen en de marktwaarde.
  • Financiële kengetallen: uitsplitsing van 2 financiële ratio’s, namelijk loan-to-value (LTV) en interest coverage ratio (ICR) op basis van de verantwoordingsinformatie.
  • Toewijzingen: informatie over de woningtoewijzingen.