Aw stelt beleidsregels gewijzigde Woningwet beschikbaar

1-12-2021 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt de beleidsregels beschikbaar. De beleidsregels beschrijven hoe de Aw omgaat met de beoordelingsruimte binnen de herziene Woningwet. In deze beleidsregels zijn reacties uit een open consultatie verwerkt. De beleidsregels worden tegelijk met de gewijzigde Woningwet van kracht op 1 januari 2022.

Appartementencomplex woningcorporatie met veel tv-schotels.

Herziening Woningwet

De aanleiding voor het maken van de beleidsregels is deĀ herziening van de Woningwet. Op een aantal onderdelen in de wet staat het beoogde doel nu meer centraal. Ook zijn regels vereenvoudigd, verduidelijkt en soms geschrapt. Woningcorporaties krijgen hiermee meer vrijheid om de wet uit te voeren zoals past bij de lokale context.

Ook staat de gewijzigde Woningwet meer risicogericht toezicht toe. Daardoor krijgt de Aw meer mogelijkheden voor maatwerk, meer ruimte om de lokale context mee te wegen en meer oog voor het volkshuisvestelijk belang. In de beleidsregels geeft de Aw aan hoe zij omgaat met deze toegenomen ruimte.

Beleidstoets

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerde een beleidstoets uit op de beleidsregels. BZK acht de beleidsregels in overeenstemming met (het doel van) de bepalingen uit de Woningwet en de onderliggende regelgeving.

Voortraject

Om de beleidsregels op te stellen betrok de Aw stakeholders uit de corporatiesector. Deze stakeholders deelden inzichten die de Aw gebruikte om de beleidsregels uit te werken en af te stemmen op behoeften en vragen in de sector. In een open consultatie vroeg de Aw of de beleidsregels duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit leverde vele nuttige reacties op, die de Aw vervolgens verwerkte. In het verantwoordingsdocument staan alle ontvangen reacties, met daarbij een reactie van de Aw.