Autoriteit woningcorporaties publiceert handboek marktwaardering 2022

31-10-2022 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert vandaag het handboek marktwaardering 2022. Dit handboek beschrijft hoe woningcorporaties de marktwaarde moeten bepalen van hun verhuurde vastgoed voor de jaarrekening van 2022. In het handboek staan ook voorschriften over de bepaling van de beleidswaarde die  woningcorporaties in de toelichting bij de jaarrekening moeten opnemen.  

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het handboek 2022 zijn:

  • afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023;
  • wijzigingen in het huurbeleid die voortvloeien uit de Nationale Prestatieafspraken en de voorgenomen Wet Nijboer;
  • afzonderlijke weergave van de leegwaardestijging voor elke COROP-regio en voor de vier grote steden;
  • nadere definiëring en categorisering van flexwoningen als ‘niet-reguliere woongelegenheden’.

In de nota van wijzigingen die de Aw tegelijkertijd met het handboek publiceert zijn de aanpassingen nader toegelicht.

Ook voert de Aw een belangrijke proceswijziging door ten aanzien van de parameters  leegwaardestijging, markthuur en disconteringsvoet. Uiterlijk 31 januari 2023 publiceert de Aw een update van het handboek, waarin zij deze drie geactualiseerde parameters opneemt. Door deze update kan de marktontwikkeling in het laatste kwartaal van 2022 beter benaderd worden en zal de afwijking tussen de basisversie en de full versie van het handboek naar verwachting kleiner worden.

De Aw stemde de inhoud van het handboek af met een klankbordgroep met afgevaardigden vanuit woningcorporaties, Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, accountants, taxateurs en softwareleveranciers.

Over het handboek marktwaardering

Het handboek marktwaardering wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij worden alle relevante parameters en normbedragen aangepast naar de huidige marktsituatie. Ook kijkt de Aw of het nodig is om methodische wijzigingen in het handboek door te voeren om het handboek te verbeteren.

De marktwaarde en beleidswaarde zijn belangrijk voor het toezicht door de Aw. De Aw gebruikt deze waardes namelijk als zij de financiële ratio’s bepaalt uit het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW):  Financiële ratio’s in gezamenlijk beoordelingskader verwerkt | Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)