Actualisatie gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

04-03-2022 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordelen de risico's van corporaties op basis van een gezamenlijk beoordelingskader (GBK). Hierin liggen onder meer de risicogebieden vast waar zowel Aw als WSW naar kijken. Op hoofdlijnen is het GBK gelijk gebleven maar op een aantal punten is het  geactualiseerd. De update brengt (nieuwe) risicogebieden scherper in beeld. Het heeft geleid tot diverse aanpassingen en het -voor de Aw- verder uitschrijven van onder meer de begrippen volkshuisvestelijk belang en gedrag en cultuur. Bij het geactualiseerde GBK zit een beknopt overzicht met wijzigingen (zie onderaan deze pagina).

Een rijtje nieuwe eengezinswoningen met zonnepanelen.

Belangrijkste wijzigingen

De ILT is in 2020 gestart met besturingstoezicht om meer maatschappelijk effect in het toezicht te bereiken. De methodiek van besturingstoezicht is mede gebaseerd op de inzichten die de Aw heeft opgedaan bij het toezicht op de governance in de corporatiesector. Dit heeft in het GBK (hoofdstuk 4 en 9) geleid tot het verder uitschrijven van bestaande risicogebieden (controlfunctie en integriteit). Daarnaast hebben de risicogebieden volkshuisvestelijk belang en gedrag en cultuur een plaats gekregen binnen de governance beoordeling. Deze onderwerpen zijn niet nieuw. In Contouren van toezicht (2016) staat al dat de Aw het onderwerp volkshuisvestelijk belang risicogericht oppakt. Bij het toezicht op governance onderzoekt de Aw of de corporatie de publieke (volkshuisvestelijke) taakopdracht voldoende in beleid en beheer meeweegt. Gedrag en cultuur stond al centraal in toezichtnotitie Bouwen aan vertrouwen (2017). Deze risicogebieden zijn nu expliciet ondergebracht en beschreven in het GBK. Daardoor komt de notitie Bouwen aan vertrouwen met deze actualisatie te vervallen.

Sectorbijeenkomsten

De Aw zal de komende maanden in de sectorbijeenkomsten aandacht besteden aan de actualisatie van het GBK. Daarnaast worden er enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin de Aw het gesprek met corporaties zal aangaan over de onderwerpen volkshuisvestelijk belang en gedrag en cultuur.