Accountantsprotocol 2023 beschikbaar

25-09-2023  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt vandaag het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2023 uit. Het protocol beschrijft aanvullende werkzaamheden die door de accountants bij corporaties uitgevoerd moeten worden. Dit is belangrijk omdat de Aw in haar toezicht gebruik maakt van de informatie en het oordeel van de accountant.

De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Vrijwel geen wijzigingen accountantscontrole

Omdat de Aw risicogericht werkt, bepaalt ze jaarlijks op welke onderdelen controlewerkzaamheden van de accountant moeten plaatsvinden. Naast risicogerichtheid vindt de Aw het ook belangrijk om de administratieve lastendruk voor de sector waar mogelijk te verminderen. Zowel van corporaties als van accountants ontvangen we signalen dat het controleren van woningtoewijzingen een arbeidsintensief proces is. De wet- en regelgeving voor woningtoewijzing is zeer complex. Digitale initiatieven, die Aw omarmt, moeten leiden tot een vereenvoudiging van het toewijzingsproces en de accountantscontrole hierop. Hierdoor wordt het proces van woningtoewijzing voor corporaties en huurders efficiënter en minder fout- en fraudegevoelig. De materialiteitstabel voor de controle van de woningtoewijzing laat Aw ongewijzigd, waardoor mogelijke extra lastendruk voor de sector wordt voorkomen. De verwachting is dat de ontwikkelingen van digitalisering in het verslagjaar 2024 een nadere duiding in het accountantsprotocol krijgen.

In rubriek B vervalt de accountantscontrole op het onderdeel ‘goedkeuring vervreemding woongelegenheden en maatschappelijk vastgoed aan derden’, voor woongelegenheden niet zijnde aan natuurlijke personen voor eigen bewoning en woningcorporaties. En voor maatschappelijk vastgoed niet zijnde aan huurders en woningcorporaties’.

In rubriek C is de WNT opvraag in de dVi versimpeld. Corporaties rapporteren slechts over het toepasselijke bezoldigingsmaximum en verantwoorden of de woningcorporatie in het verslagjaar aan de WNT heeft voldaan.

Publicatie in de Staatscourant

De Aw stelt het accountantsprotocol 2023 beschikbaar vooruitlopend op behandeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is met instemming van BZK en op verzoek van stakeholders. Hierdoor kunnen corporaties en accountants er alvast mee werken. BZK behandelt het protocol naar verwachting in oktober. Inhoudelijke wijzigingen worden echter niet meer verwacht. Aansluitend wordt het protocol in de Staatscourant gepubliceerd.