Signaalrapportage: Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen

Deze signaalrapportage verkent vier problemen (1. afvullen boorgaten, 2. gebruik milieugevaarlijke stoffen, 3. werkzaamheden op verontreinigde locaties en 4. risico’s en belemmeringen in toezicht en handhaving), en beschrijft de risico’s die daarbij kunnen optreden. Op basis hiervan doet de ILT een aantal aanbevelingen.