Schiphol
Beeld: ©IenW/ILT

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2018 - 1 mei 2019

Deze ‘Handhavingsrapportage Schiphol’, gaat over de eerste helft van het gebruiksjaar 2019; van 1 november 2018 tot en met 30 april 2019. Het verslag betreft het toezicht op en de handhaving van de in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde milieu- en veiligheidsaspecten van het luchthavenluchtverkeer door de ILT. Het verslag gaat ook in op het toezicht op en de handhaving van een regel uit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) over de hoogtebeperkingen voor (mobiele) objecten. Daarnaast besteedt het verslag aandacht aan de handhaving van slots in relatie tot vliegtuigbewegingen in de nacht. Het gaat hier om een activiteit die niet uit het LVB of LIB voortvloeit, maar uit het Besluit slotallocatie.