Monitor volkshuisvestelijke prioriteiten 2021

Met dit document laat de Aw zien in hoeverre de voortgang op de volkshuisvestelijke (VHV) prioriteiten 2021 - 2025 in beeld te brengen is met beschikbare en meetbare data. De Aw stelde deze monitor op in reactie op het verzoek dat het departement en de minister eind 2020 deden. Bij de voorbereiding van deze monitor betrok de Aw de stakeholders. Met Aedes, Woonbond, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een verkenning van de monitor besproken in 2021. De stakeholders vonden deze verkenning er goed uitzien. De huidige monitor is een actualisatie van deze eerdere verkenning.

Toekomstige monitoring volkshuisvestelijke prioriteiten

De volkshuisvestelijke prioriteiten worden aangepast, zodat de nationale prestatieafspraken daarin centraal komen te staan en in lokale afspraken komen. Het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening (VRO) en Aedes werken het monitoringssysteem met deze behorende afspraken uit. Aw sprak in het overleg met het departement over meer regie door de overheid op het gebied van volkshuisvesting. Ook kwam de inbedding van de informatiebehoefte voor de monitoring, de vormgeving van de lokale en het reguliere uitvraagsysteem via SBR aan bod.

Ervaringen Aw

De Aw heeft haar ervaring met de monitor voor 2021 gedeeld met het ministerie voor VRO. De monitoring van de nationale prestatieafspraken zal waarschijnlijk om een extra gegevensuitvraag bij corporaties vragen. De Aw vindt het belangrijk dat deze aanvullende uitvraag een wettelijke basis krijgt. Bij voorkeur verloopt deze uitvraag via SBR-wonen, zodat er eenduidige definities en verwerking zijn.