Convenant Verdere verbetering informatie-uitwisseling woningcorporatiesector

Met zoveel mogelijk organisaties op dezelfde snelle en geautomatiseerde wijze informatie uitwisselen. Dat bespaart tijd én geld. Daarom sloten de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het convenant 'Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector'.