Notitie toegang tot STCW herhalingstrainingen

Met deze notitie wordt ingegaan op het vraagstuk hoe om te gaan met cursisten die een herhalingstraining Basic Training (BT), Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB), Advanced Fire Fighting (AFF) en/of Fast Rescue Boat (FRB) willen volgen kort voor het vervallen van een of meerdere van de betreffende certificaten (CoPs) of van wie een of meerdere van de betreffende certificaten (CoPs) zijn verlopen.

Versie 1.0, d.d. 26 november 2019

Beschrijving van de regeling

Hieronder volgt de beschrijving van de regeling voor het volgen van een herhalingstraining BT, PSCRB, AFF en/of FRB kort voor het vervallen van een of meerdere van de betreffende certificaten (CoPs) of wanneer deze zijn verlopen.

Bij herhalingstrainingen die binnen 6 maanden voorafgaand aan de verloopdatum van een certificaat (CoP/bekwaamheidsbewijs) worden gevolgd, wordt de afgiftedatum van het nieuwe certificaat (CoP/bekwaamheidsbewijs) gezet op de vervaldatum van het vorige certificaat. De vervaldatum van het oude certificaat (CoP/bekwaamheidsbewijs) komt daarmee 5 jaar na de vervaldatum van het voorgaande certificaat (CoP/bekwaamheidsbewijs)te liggen. De cursist heeft daarmee tijdelijk 2 certificaten, het huidige nog geldige certificaat en het nieuwe certificaatdat geldig wordt bij het vervallen van het voorgaande certificaat.

Toegang tot een herhalingstraining staat open voor:

 • Zeevarendenvan wie het betreffende certificaat (CoP) nog geldig is.
 • Zeevarendenvan wie het betreffende certificaat is verlopen, maar die aan kunnen tonen dat zij bij aanvang van de cursus voldoen aan de ervaringseisen die gelden voor het vernieuwen van een vaarbevoegdheidsbewijs.
 • Zeevaartstudenten van wie als gevolg van een langer studietraject (doorstroom of studievertraging) het betreffende certificaat, dat werd behaald gedurende het studietraject, is verlopen voor het tijdstip van diplomering.
 • Voor personen die niet tot de bovengenoemde 3 categorieën horen kan in uitzonderlijke gevallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming worden geven voor toegang tot een herhalingstraining.

Om binnen de vijfjaarcyclus van STCW te blijven kan de vervaldatum van het nieuwe certificaat nooit meer dan 5 jaar na de vervaldatum van het oude vervallen certificaat komen te liggen. Hiermee kunnen certificaten gaan worden afgegeven die nog maar kortlopend geldig zijn, aangezien de datum van de initiële training of het vorige toetsingsmoment (de vorige herhalingstraining) leidend blijft.

Achtergrond herhalingstraining

Uitgangspunten regeling

Bij de regeling zijn de volgende uitgangspunten in overweging genomen.

 1. De certificaten BT, PSCRB, AFF en eventueel FRB dienen geldig te zijn bij aanmonstering en gedurende de gehele reis. Op basis hiervan zoumoeten kunnen worden aangenomen dat bijna alle actieve zeevarenden zich inschrijven voor herhalingstraining voordat de certificaten verlopen zijn.
 2. De afspraken voor toelating tot herhalingstraining in het geval dat een of meerdere certificaten zijn verlopen, zouden in elk geval de volgende 3 categorieën moeten betreffen.
  • Zeevarenden van wie het certificaat in hun verlofperiode verloopt voordat zij op training kunnen. Dit omvat ook de gevallen van overmacht zoals ziekte of het komen te vervallen van de cursus waarvoor men stond ingeschreven.
  • Zeevarenden die na een onderbreking hun loopbaan aan boord weer willen oppakken.
  • Zeevaartstudenten van wie als gevolg van een langer studietraject (doorstroom of studievertraging) het certificaat, dat werd behaald gedurende het studietraject, is verlopen voor het tijdstip van diplomering.
 3. Bij het tweede punt van de hierboven genoemde categorie 2 zou het alleen personen dienen te betreffen van wie het vbb nog geldig is of op basis van de geldende ervaringseisen weer geldig gemaakt kan worden. Het betreft daarmee niet personen van wie het vbb alleen weer geldig kan worden gemaakt door varen boven de sterkte of bijscholing. Deze personen dienen altijd de initiëletraining(en) te volgen.
 4. Toegang tot een herhalingstraining dient mogelijk te zijn zonder een geldig vaarbevoegdheidsbewijs, aangezien geldige certificaten BT, PSCRB en AFF een voorwaarde zijn voor het vernieuwen van een vbb. Voorkomen moet worden dat mensen in een vacuüm komen.
 5. Het voldoen aan de norm uit hoofdstuk VI van de STCW-code dat behoud van competentie (in Nederland de herhalingstraining) vijfjaarlijks dient te worden aangetoond. Om die reden moetin het geval van een verlopen certificaatde vervaldatum van het nieuwe certificaat te worden gebaseerd op de vervaldatum van het oude certificaat, namelijk de vervaldatum van het oude certificaat plus 5 jaar. Daarmee blijft de door STCW voorgeschreven vijfjaarcyclus in stand.
 6. Een toestemmingsregeling voor besluitvorming door ILT in het geval van afwijkendeindividuele gevallen dient onderdeel van de afspraken uit te maken.
 7. Om tijdige inschrijving te stimuleren zou ookgebruikdienen te worden gemaakt van de aanbeveling uit Sectie B-I/11 van de STCW-codedat bij vernieuwing binnen een half jaar voorafgaand aan de vervaldatum van eencertificaat de vervaldatum van het nieuwe certificaat kan worden bepaald op 5 jaar na de vervaldatum van het oude certificaat. (Betreft formeel niet STCW-hoofdstuk VI, maar de casus is dezelfde.)