Beschikking Last onder Dwangsom Nippon Gases Netherlands BV

Last onder dwangsom opgelegd omdat werkelijke verblijftijd van koolstofdioxide na het vullen in de transporttank niet op de juiste wijze is vastgesteld en aangebracht voor zowel wegvervoer als aansluitend zeevervoer.

Inspectieresultaten onherroepelijke handhavingsbesluiten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil transparant zijn over haar inspectieresultaten. Als vervolg op een in 2022 uitgevoerde korte verkenning naar mogelijkheden en consequenties is de ILT een pilot gestart om onherroepelijke handhavingsbesluiten bij Brzo-risicobedrijven actief openbaar te maken. Onder Brzo-risicobedrijven vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Wat staat er in de onherroepelijke handhavingsbesluiten?

In de openbare handhavingsbesluiten staan de belangrijkste uitkomsten van de inspecties. Ook worden de overtredingen benoemd. Met de interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) bepaalt de ILT de meest passende interventie, met de grootst mogelijke maatschappelijke impact, voor elke overtreding. Voor het werkterrein Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) is de interventiematrix van de LHS uitgewerkt voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende of risicovolle overtreding.