Inspecteurs geluid: “Wij proberen mensen die geluidshinder ondervinden, duidelijkheid te bieden.”

Verhalen

Geluidhinder is van grote invloed op hoe bewoners de kwaliteit van hun leefomgeving ervaren en kan op den duur tot negatieve gezondheidseffecten leiden. Er zijn diverse meldpunten waar mensen die geluidsoverlast ervaren, terecht kunnen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan in beeld komen, als iemand er met het betrokken meldpunt niet uit komt. De ILT controleert dan of de betreffende organisatie zich houdt aan de gestelde normen. Renata Moutinho en Casper Franken zijn Inspecteur Geluid bij de ILT. Zij vertellen hoe zij mensen in een dergelijke situatie verder kunnen helpen.  

Renata: “Personen en bedrijven melden zich bij ons als zij geluidshinder ondervinden van luchtvaart, snelwegen of door treinen. Of als zij last hebben van trillingen die worden veroorzaakt door  passerende treinen. Mensen vragen zich af of de geluidshinder wel past binnen de regels en kunnen een gevoel van ongemak of onveiligheid ervaren. Bijvoorbeeld als het gaat om luchtvaart, ervaren sommige mensen dat er teveel vliegtuigen vliegen boven hun woongebied. Of dat deze vliegtuigen te laag vliegen.”

Effecten van geluidshinder

Renata: “Geluidshinder kan leiden tot gevoelens van onmacht; mensen weten soms niet wie hen kan helpen. Ook zijn ze bezorgd om hun gezondheid, bijvoorbeeld doordat iemand langere tijd niet goed slaapt. Wij zoeken uit wat de feitelijke situatie is, leggen uit hoe deze zich verhoudt tot de wettelijke kaders en bieden mensen een luisterend oor. We proberen een bijdrage te leveren aan een oplossing, maar die is niet altijd te realiseren. Dan proberen we wel duidelijkheid te bieden.”

Het totaalplaatje

Volgens Renata is het belangrijk om de vraag achter de vraag te herkennen. “Mensen schrijven ons veelal vanuit emotie. Ze ondervinden overlast en verwachten direct een oplossing van ons. Dat kan niet altijd. Je moet daarom goed doorvragen om alle relevante informatie te krijgen om verder onderzoek te kunnen doen naar de overlast. Zo kunnen wij voor treinen geluidsmetingen laten uitvoeren, om te kijken of ergens de toegestane geluidsnorm is overschreden. Ook kunnen we aanvullende informatie inwinnen, als de melder vermoedt dat ergens regels niet nageleefd worden.”  

Inspecteur en burger

Casper heeft een heldere visie als het gaat om zijn dienstverlening richting de burger: “Ik ben zelf ook een burger. Dat verandert niet zodra ik op mijn werkplek ga zitten. Daarom stel ik mijzelf altijd de vraag hoe ik zelf behandeld wil worden in een lastige situatie. Ik probeer optimaal in contact te zijn met mensen. En dat doe ik door duidelijke en reële antwoorden te geven.

Renata: “Dit werk gaat verder dan papierwerk. Wij spreken mensen die serieuze overlast ervaren. Die het gevoel hebben geen invloed meer te hebben op een bepaalde situatie in hun leefomgeving. In gesprekken proberen we de mogelijkheden op een rijtje te zetten. We doen wat binnen ons vermogen ligt om mensen een stap verder te helpen. En hoe ver die mogelijkheden reiken, dat verschilt van geval tot geval. Casper: “Zo waren er klachten over geluidsoverlast van een spoorbrug. Ook was er een verzoek om handhaving ingediend. Met geluidmetingen stelden we vast dat het rekenmodel het probleem niet beschrijft. Daarmee bestond de geluidshinder juridisch niet, terwijl er wel een voor individuele mensen waarneembaar hinderlijk geluid aanwezig was. Uiteindelijk door het geluidprobleem in beeld te brengen is besloten om de brug te vervangen.

Trends en ontwikkelingen

Casper: “We zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Door bijvoorbeeld de informatie op de site actueel te houden. We willen in de toekomst ook analyses van de meldingen gaan maken. Dat geeft je stof om signalen af te geven aan beleid en politiek. We kijken of de regelgeving doet waarvoor het is bedoeld en geen onverwachte of ongewenste effecten heeft.”

Politieke aandacht

Ook in de politiek is er namelijk aandacht voor de geluidshinder die mensen ervaren. Casper: “Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen informeerden afgelopen maart de Tweede Kamer over de uitwerking van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen aan beleidsmakers om gezondheid mee te laten werken in het geluidbeleid. Het onderwerp is dit voorjaar geagendeerd voor een commissiedebat Leefomgeving.”