ILT Jaarverslag 2023

In 2023 bracht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een groot aantal signalen uit, zoals over de problemen met PFAS in afval en over de manier waarop bedrijven de regels rond het gebruik van plastic verpakkingen probeerden te omzeilen. Ook over de milieurisico’s bij het gebruik van staalslakken en geluidsoverlast op Schiphol werden signalen uitgebracht. Meer over deze signalen en over de andere activiteiten van de ILT in 2023 is te lezen in het ILT Jaarverslag 2023.

Inspecteur bij treinrails

Het eerste onderwerp dat de ILT vorig jaar agendeerde, ging over het functioneren van certifice­rende instellingen. In een groot aantal van de sectoren waar de ILT toezichthouder is, verstrekken private organisaties certificaten of vergunningen. Deze stelsels zijn een publiek-private samenwerking, waarin de private partijen bepalen of producten en diensten veilig en duurzaam zijn. Op basis van onderzoek zag de ILT dat de certificaten of vergunningen te vaak onterecht zijn afgegeven. Terwijl de maatschappij wel moet kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid ervan.

Toenemend takenpakket

In 2023 is het taken- en opgavepakket van de ILT wederom toegenomen. Hierdoor is de organisatie gegroeid naar inmiddels bijna 1600 fte. Voor taken die volgen uit nieuw beleid, voert de ILT een uitvoeringstoets uit. Uit het overgrote deel van deze toetsen volgt uiteindelijk een nieuwe of gewijzigde inspectietaak voor de ILT. De ILT moet voldoen aan of voorbereidingen treffen voor tientallen nieuwe opgaven die volgen uit EU-verordeningen, -richtlijnen en andere wet- en regelgeving.

Toezicht en handhaving

In het toezicht op de circulaire economie is een last onder dwangsom opgelegd aan producenten voor het niet naleven van de regels rondom statiegeld. Deze bedrijven brachten blikjes of kunststofflesjes zonder statiegeld op de markt na de invoering van de statiegeldverplichting.

Het toezicht op het gebied van uitstoot OAS (Ozonlaag afbrekende stoffen) en F-gassen (Gefluoreerde broeikasgassen) is vast onderdeel geworden van het reguliere werk van de ILT. Daarbij is de samenwerking op nationaal niveau met onder meer douane, politie en omgevingsdiensten onverminderd voortgezet. De ILT heeft verschillende handelaren van illegale drukhouders opgespoord.

Een derde voorbeeld van het brede ILT-werkveld is het toezicht op taxivervoer. Inspecties, vaak in samenwerking met handhavingspartners, hebben geleid tot meer bewustzijn over en focus op veilig taxivervoer bij chauffeurs. Ook heeft de ILT actief ingezet op het informeren van de branche met de voorlichtingscampagne ‘Veilig taxivervoer’.

Naast deze onderwerpen had de ILT een rol bij talloze andere (maatschappelijke) onderwerpen; bijvoorbeeld het weglekken van afvalstoffen, recyclinggranulaten, bodembescherming, satelliet-toezicht, chemische stoffen, stookolie, geluidshinder, de bruine vloot, veiligheid spoorwegovergangen, Schiphol, drones, drinkwaterkwaliteit, cybersecurity, milieucriminaliteit en energielabels. In totaal werkt de ILT aan zo’n 160 onderwerpen.

Toezichthouder

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In 2023 voerde de ILT ook taken uit voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Buitenlandse Zaken, voor Economische Zaken en Klimaat en voor Justitie en Veiligheid.