Update handhavingsstrategie ILT

De ILT werkt vanaf 1 januari 2024 volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de LHSO. De LHSO heeft hetzelfde werkingsbereik als zijn voorganger, de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, waar de ILT nu mee werkt. Wel zijn er enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de Omgevingswet en om de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht te verduidelijken. De LHSO vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Samenwerking en focus op preventie

Een verandering ten opzichte van de LHS is de nadruk op samenwerking tussen diverse handhavingspartners. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bevordert een gecoördineerde aanpak om zo effectief mogelijk op te treden bij overtredingen van de regels die voortvloeien uit de Omgevingswet of overige wetgeving.

Een ander aspect van de LHSO is de focus op preventie en het stimuleren van naleving. Dit houdt in dat er niet alleen wordt ingegrepen bij overtredingen, maar dat er ook wordt ingezet op voorlichting en ondersteuning om ervoor te zorgen dat partijen zich bewust zijn van en voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Een passende interventie bij iedere bevinding

Met de interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bepaalt de ILT de meest passende interventie, met de grootst mogelijke maatschappelijke impact, voor elke overtreding. Handhavers hanteren de strategie bij iedere constatering van een overtreding en maken daarbij gebruik van de daarin aangegeven instrumenten. Dit waarborgt een effectieve en doelmatige handhaving. Het draagt bij aan passend en eenduidig optreden. Het waarborgt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

De overtredingen die het meeste voorkomen zijn uitgewerkt. Deze uitwerkingen betreffen de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. De handhavingsstrategie gaat in op 1 januari 2024. Meer informatie is te vinden op de website van de ILT.