Meerjarenplan ILT: meer inzet op aanpak van milieurisico’s

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijft scherpe keuzes maken binnen bestaande en nieuwe taken. Daarbij richt de inspectie zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in het nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP. Het MJP wordt vandaag - samen met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos:

“Doorlopend gaat het om de juiste keuzes maken: wanneer heeft ons werk het meeste effect? Veiligheid speelt een belangrijke rol, maar de aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid bepaalt een steeds groter deel van onze inzet. We doen er alles aan om als toezichthouder zichtbaar en effectief te zijn. Lang niet altijd vanuit alleen een wettelijk kader, maar vooral om maatschappelijk risico’s aan te pakken. We willen daarbij voorop lopen in het gebruik van technologische ontwikkelingen zoals internettoezicht en gebruik van artificiële intelligentie.”

Afsluitdijk tussen IJsselmeer en Waddenzee met het standbeeld van Cornelis Lely die de bouw van de dijk begon.
Beeld: ©Henri Cormont/inZicht-foto

Keuzes en signalen

In het MJP beschrijft de ILT hoe zij invulling geeft aan de taken en ambities, en welke keuzes daarbij worden gemaakt. Keuzes maken betekent dat sommige onderwerpen meer dan wel minder aandacht krijgen, mede gebaseerd op de IBRA. De ILT wil vaker laten zien wat de gevolgen zijn als taken met een minimale inzet moeten worden uitgevoerd. Daarbij signaleert de ILT soms een spanningsveld tussen gedetailleerde voorschriften voor verplichte aantallen inspecties en de beschikbare middelen om deze na te komen. Wanneer de ILT een nieuwe verplichting niet kan nakomen, is het uitgangspunt om een signaal af te geven.

Wendbaar

Het MJP beschrijft veranderingen in het toezicht voor de komende jaren, en nieuwe taken zoals toezicht op cybersecurity en drones. In het coalitieakkoord is bepaald dat de ILT extra middelen krijgt voor de aanpak van milieucriminaliteit, oplopend naar € 6 miljoen structureel per jaar in 2024. De inspectie moet bovendien wendbaar zijn om te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen, zoals de bijdrage aan het controleren van de sancties tegen Rusland bij alle vervoersmodaliteiten.

Onafhankelijkheid inspecties

Het vertrouwen van de burger staat onder druk. In het maatschappelijke debat kan een inspectie een belangrijke rol spelen door burgers een stem te geven en misstanden aan te kaarten. In het coalitieakkoord is ook afgesproken om de onafhankelijkheid van inspecties beter te borgen. Van den Bos: “De aankomende Wet op de rijksinspecties geeft aan dat onafhankelijk toezicht op waarde wordt geschat. Daarmee wil de ILT, samen met andere rijkstoezichthouders, bijdragen aan het terugwinnen van vertrouwen in overheidsoptreden”.