Meerjarenplan, risicoanalyse IBRA en jaarverslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt ieder jaar een meerjarenplan en een jaarverslag op. De meerjarenplannen beschrijven waar de inspectie haar aandacht op richt in de komende jaren. Een belangrijke basis voor het meerjarenplan is de jaarlijkse analyse van risico's: de IBRA. In de jaarverslagen leest u wat de ILT heeft gedaan en heeft bereikt. 

Meerjarenplan: vooruitblik

Het meerjarenplan is een strategisch plan waarin het bereiken van maatschappelijk effect centraal staat. De ILT presenteert haar meerjarenplan (MJP) ieder jaar op Prinsjesdag, en stuurt ze toe aan de Eerste en Tweede Kamer. 

De ILT kijkt in het MJP naar ontwikkelingen in de samenleving die voor de ILT als toezichthouder en vergunningverlener belangrijk zijn. De inspecteurs en analisten van de ILT signaleren in hun werk vaak als eerste mogelijke risico's. Bijvoorbeeld als normen ontbreken of regelgeving tekortschiet. Deze signalen geeft de ILT door aan beleid, politiek en samenleving. Zo draagt de ILT bij aan de zichtbaarheid en een betrouwbare inspectie.

ILT-brede risicoanalyse (IBRA)

De ILT werkt aan veel verschillende onderwerpen. De inspectie moet daarom kiezen waar en hoe zij zich het beste kan inzetten om zo veel mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. De ILT-brede risicoanalyse (IBRA) is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van die keuzes. En dus bij het opstellen van het meerjarenplan. Want de risicoanalyse laat zien welke onderwerpen de meeste maatschappelijke risico’s en schades kunnen veroorzaken, bij overtredingen van de wet.

Bekijk voor meer uitleg en een overzicht van de belangrijkste conclusies:

Eerdere risicoanalyses:

Jaarverslag: terugblik

De ILT stuurt ieder jaar in mei haar jaarverslag naar de Eerste en Tweede Kamer. Het jaarverslag beschrijft het werk dat is uitgevoerd en de resultaten die zijn geboekt.