Koers ILT

De snel veranderende wereld en (technologische) ontwikkelingen in de maatschappij stellen voortdurend nieuwe eisen aan een inspectiedienst als de ILT. Met de in 2016 ingezette koers ontwikkelt de ILT zich als een organisatie die haar maatschappelijke meerwaarde toont als toezichthouder van betekenis. Een organisatie die haar omgeving betrekt en benut, daar is waar de risico’s het grootst zijn en waar haar werk het meest effect heeft. Maar ook in staat is mee te veranderen met politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Centraal in het handelen van de ILT staat het werken aan maatschappelijk effect: het beperken van maatschappelijke schade aan mens en milieu. De ILT zet daarom de schaarse middelen daar in waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn en haar handelen het meest effect heeft.  

Lees het Meerjarenplan van de ILT om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Werkwijzen van de ILT

De ILT werkt risico- en informatiegestuurd (selectief)

De ILT zet haar mensen en middelen in waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Waar zijn de maatschappelijke risico’s en schades het grootst? Waar heeft het handelen van de ILT het meeste effect? De antwoorden hierop helpen de ILT om haar inzet te bepalen. Hiervoor gebruikt de ILT haar ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Deze risicoanalyse deelt het werkveld van de ILT op in taken. Per taak berekent de ILT de risico’s rondom fysieke veiligheid, milieu, gezondheid, economie en vertrouwen in instituties. De ILT werkt steeds aan verbetering van de IBRA. Zo krijgt de inspectie risico’s scherper in beeld.

Door informatiegestuurd te werken voert de ILT gerichter en effectiever toezicht uit. De ILT verzamelt daarom actief informatie. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen en gebruiken van kennis. Het gaat ook om het uitwisselen van kennis met relevante partners binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze informatie helpt de ILT om:

  • Keuzes te maken
  • Effecten van keuzes te kennen
  • Ontwikkelingen te signaleren
  • Verantwoording af te leggen

Datakoers ILT 2022-2026

De wereld verandert door digitalisering in een rap tempo. Hierdoor spelen data en informatie een steeds grotere rol in onze samenleving. Dit biedt kansen om dingen slimmer en effectiever te doen. En mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren met nieuwe technologieën en datatoepassingen. De ILT wil de ontstane kansen benutten en hierin investeren.
In de Datakoers ILT 2022-2026 staan de ambities van de ILT. Hiermee geeft de inspectie richting aan 2 doelen voor de komende jaren: een sterkere informatiepositie en beter informatiegestuurd werken.

Programmatisch werken

De ILT voert toezicht op onderwerpen die prioriteit hebben uit in programma’s. De IBRA vormt de basis voor de keuze van programma’s. Programma’s, of verkenningen daartoe, kunnen ook voortkomen uit verplichtingen. Maar ook uit maatschappelijke, politieke of beleidsmatige ontwikkelingen of wensen.

De ILT is open over resultaten (effectief)

De ILT legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en aan burgers en bedrijven over de effecten van haar acties. Niet alleen via meerjarenplannen en jaarrapportages, maar juist ook door meer proactief gegevens openbaar te maken. Op de website en via social media verschijnen regelmatig nieuwsberichten met cijfers, toezichtacties en handhavingsinformatie. In overleggen en sectorbijeenkomsten deelt de ILT haar bevindingen met bedrijven en belangenorganisaties.

De ILT reflecteert en signaleert (reflectief)

Een inspecteur of vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. Zij zijn ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek, beleidsmakers, relevante omgeving en maatschappij. De ILT volgt (internationale) ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. Zo is zij op tijd voorbereid op mogelijke gevolgen daarvan voor de taken van de inspectie.

De ILT verbetert de dienst- en vergunningverlening

De ILT werk continu aan het verbeteren van haar dienstverlening en zorgt voor een zakelijke vergunningverlening. Dit doet de ILT onder andere door het digitaliseren van de vergunningverlening. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. Via het MijnILT-portaal op de website kunnen steeds meer aanvragen digitaal worden gedaan. De ILT werkt daarnaast aan vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor vergunningen. Het nieuwe stelsel biedt inzicht in de kosten die de ILT maakt voor vergunningverlening. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijkheid om processen te uniformeren en daarmee kosten te besparen. Overigens is de inspectie permanent bezig om haar eigen efficiency en dienstverlening te verbeteren.