Inspecties

De ILT controleert of het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren per binnenschip verloopt volgens de voorschriften uit de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Ieder jaar worden enkele honderden inspecties uitgevoerd. Deze inspecties worden in het gehele land uitgevoerd. Het betreft zowel varende inspecties als inspecties aan de wal en bedrijfsinspecties. De ILT baseert de inspectieonderwerpen steeds meer op risicoanalyses. De bevoegdheden van de ILT zijn vergaand. Zij kan het vervoer stilleggen totdat een overtreding is opgeheven (bestuursdwang).

Ook is het mogelijk dat de inspectie een last onder dwangsom oplegt. De ILT werkt nauw samen met de Politie en Rijkswaterstaat bij het toezicht op een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Via het Handhavingoverleg ADN en het Tactisch Overleg Vervoer over Water wordt met de andere handhavingpartners overleg gevoerd en afgestemd (onder andere jaarwerkplannen, thema-acties).

Permanente afstemmingoverleggen

De handhaving op de binnenvaart/binnenwateren is belegd in permanente afstemmingoverleggen. Het betreft het Directeurenoverleg Vervoer over Water voor strategische besluitvorming en het Tactisch overleg voor operationele afstemming en uitvoering. Daar waar de binnenvaart een raakvlak vindt met andere modaliteiten (bijvoorbeeld bij boord-boord-overslag van zeeschip naar binnenvaartschip) is sprake van nauwe samenwerking tussen de diverse toezichtsonderdelen van de inspectie.