Controle bij overbrengen afvalstoffen

Als u afval van het ene naar het andere land vervoert, heeft u als importeur, exporteur en transporteur te maken met de EVOA. Op deze pagina geven we in het kort aan welke documenten aanwezig moeten zijn en aan welke eisen een afvaltransport moet voldoen. Als u de papieren goed op orde heeft, zal bij een controle de inspectie sneller verlopen.

Wat moet er bij het transport van afval aanwezig zijn? We maken onderscheid tussen 2 situaties: transport van ongevaarlijk (groene lijst-) afval dat is bestemd voor nuttige toepassing, en overige afvaltransporten.

Transport van ongevaarlijk (groene lijst) afval dat is bestemd voor nuttige toepassing

Bij het transport moet een volledig ingevuld begeleidend document aanwezig zijn. Dit heet 'begeleidende informatie bij overbrenging van afvalstoffen', ook wel Bijlage VII-document genoemd. Bij uitvoer naar een niet-OESO-land geldt de Derdelandenverordening.

Aandachtspunten bij het Bijlage VII-document:

 • Kijk of het document volledig is ingevuld.
 • Kijk of de lading overeenkomt met de omschrijving in vak 9.
 • De opdrachtgever van het transport moet het document ondertekenen voordat het transport plaatsvindt (vak 12).
 • De vervoerder ondertekent het document voorafgaand aan zijn transport in vak 5 a, b of c.
 • De uiteindelijke ontvanger van het afval ondertekent het document na ontvangst in vak 13.
 • De transporteur (ook een buitenlandse transporteur) moet een gewaarmerkte kopie van de inschrijving op de VIHB-Lijst van de NIWO kunnen tonen. Kijk meer informatie op www.niwo.nl.

Overige afvaltransporten

Voor de overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen, ongevaarlijke afvalstoffen die verwijderd worden en afvalstoffen die in de EVOA niet staan genoemd, is een vergunning nodig. Dit geldt ook voor export van groene lijst-afvalstoffen naar derde landen waarvoor een kennisgevingsprocedure is vereist.

De volgende documenten moeten bij het transport aanwezig zijn:

 • kopie Kennisgevingsdocument
 • kopie schriftelijke toestemming en de voorwaarden van de betrokken autoriteiten
 • Vervoersdocument (Formulier KG NL)

De bevoegde autoriteiten van het land van verzending en het land van bestemming (en doorvoer) moeten allemaal schriftelijk toestemming hebben verleend voor het transport. Het land van doorvoer kan stilzwijgend toestemming geven.

Aandachtspunten bij het kennisgevingsdocument:

 • Kijk of de lading overeenkomt met de gegevens in vak 12.
 • Is er schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit? Zie daarvoor vak 20.

Aandachtspunten bij het vervoersdocument:

 • Hoort het vervoersdocument bij het kennisgevingsdocument? Check het nummer in vak 1.
 • Valt het volgnummer in vak 2 binnen het aantal opgegeven transporten in vak 4 van het kennisgevingsdocument?
 • Vul vak 8 a, b of c in.
 • Zorg dat de kennisgever vak 15 heeft ingevuld en ondertekend.
 • De inrichting waar de afvalstoffen worden verwijderd of toegepast ondertekent het document na ontvangst van de afvalstoffen in vak 17.

Wat heeft u nodig voor uw eigen administratie?

Zorg dat u voor uw eigen administratie een afschrift krijgt van het document dat is ondertekend door de inrichting waar de afvalstoffen worden verwerkt of is ondertekend door de volgende vervoerder.

VIHB-registratie

Als afval over Nederlands grondgebied wordt vervoerd, dan moet de vervoerder door de Nederlandse overheid zijn erkend door plaatsing op de landelijke lijst van bedrijven die afval mogen vervoeren, inzamelen of hierin mogen handelen of bemiddelen. Dit is de zogenoemde VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Deze VIHB-verklaring (gewaarmerkte kopie) moet kunnen worden getoond.

Toezichthoudende instanties EVOA

Bevoegd gezag voor de handhaving van de EVOA in Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De controles worden uitgevoerd in samenwerking met:

 • politie
 • douane
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Omgevingsdiensten

Meer over overbrengen afval

Deze informatie is bedoeld als een handreiking en bevat dus geen complete uitleg van de regelgeving. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Meer informatie over regelgeving: