Lager percentage huurwoningen toewijzen aan doelgroep

Om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun moeten corporaties onder andere aan de toewijzingsnorm voldoen. Zij moeten 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. De overige 7,5% van de sociale huurwoningen mag een woningcorporatie vrij toewijzen. 

Als woningcorporaties, huurorganisaties en gemeenten daar prestatieafspraken over hebben gemaakt is het op lokaal niveau ook mogelijk om de vrije toewijzingsruimte te verruimen naar 15%. Er moet in dat geval ten minste 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is in dit geval altijd verplicht.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Document en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Woningwet, artikel 48 lid 5

 • Bevat de naam, het adres en het L-nummer van de aanvragende woningcorporatie. En van de woningcorporaties die ter compensatie meer dan 92,5% van hun woningen gaan toewijzen aan de doelgroep. Motiveert duidelijk waarom het niet mogelijk is om de 92,5%-norm aan te houden.

Onderbouwing aanvraag

Btiv, artikel 60 lid 1 en 3
 • Beschrijft op welk gebied het lagere percentage van toepassing is. En om welk percentage het gaat.
 • Beschrijft in welk gebied de andere woningcorporaties meer dan 92,5% van hun woningen aan de doelgroep zullen verhuren. En om welk percentage het gaat.
 • Vermeldt voor hoeveel jaar het lagere en het hogere percentage geldt, met een maximum van 4 jaar.
 • Beschrijving hoe de woningcorporatie na die jaren aan de 92,5%-norm gaat voldoen.
 • Berekening van het lagere en het hogere percentage zoals aangegeven in Btiv, artikel 60 lid 3. Inclusief vermelding van de bronnen waar de gebruikte gegevens vandaan komen.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Voordat de Aw een besluit neemt, geeft zij de gemeenten in het werkgebied van de woningcorporatie de gelegenheid om hun zienswijze op het verzoek bekend te maken. De gemeenten krijgen hiervoor 4 weken (Btiv, artikel 60 lid 2). Tijdens die periode schort de Aw de beslistermijn op.
 5. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.