Cabotage

Cabotage is vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders. Dat is slechts beperkt toegestaan. Deze regelgeving geldt binnen de Europese Unie.

Wat is cabotage?

Cabotage is vervoer van goederen over de weg in het binnenland van één Europese lidstaat voor rekening van een vervoerder uit een andere Europese lidstaat. Wanneer een vervoerder uit een Europese lidstaat goederen vervoert tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat, is dat beperkt toegestaan.

Cabotagevervoer, hoe werkt het?

Cabotagevervoer vindt dus altijd plaats binnen de Europese Unie. De lading van de inkomende internationale rit moet volledig zijn gelost in een lidstaat. Het aantal cabotageritten bepaal je aan de hand de ritten van het voertuig (geldend vanaf 2.5 ton Toegestane Maximum Massa) en van de vrachtbrieven (CMR’s). CMR staat voor Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

Vrachtbrief bij cabotagevervoer (CMR)

Op een CMR zijn de volgende gegevens tenminste ingevuld:

a. Naam, adres en handtekening van de opdrachtgever;

b. Naam, adres en handtekening van de vervoerder;

c. Naam, adres en handtekening van de geadresseerde en de datum van levering, wanneer de goederen zijn geleverd;

d. Plaats en datum van overname van de goederen en plaats van levering;

e. Handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode en, in het geval van gevaarlijke goederen, de algemeen erkende beschrijving ervan, het aantal verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers;

f. De bruto massa of de anderszins uitgedrukte hoeveelheid van de goederen;

g. De kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens.

2 mogelijkheden van cabotagevervoer

Cabotagevervoer bestaat op 2 manieren: komend vanuit een andere lidstaat en op de terugweg.

Mogelijkheid 1: inkomend

Een vervoerder mag in de lidstaat waar de goederen zijn gelost na een internationale rit 3 cabotageritten uitvoeren. Dit moet plaatsvinden binnen 7 dagen. Hierna mag de vervoerder 4 dagen lang geen cabotageritten uitvoeren in het land waar de cabotageritten zijn gereden. Dit heet de cooling off-periode.

Mogelijkheid 2: vertrekkend

Een vervoerder mag op de terugweg in elk land dat hij passeert één cabotagerit uitvoeren. Voorwaarde is dat hij dat land zonder lading binnenkomt. Bovendien moet de cabotagerit binnen 3 dagen zijn uitgevoerd. Daarna moet het voertuig die lidstaat verlaten.

 Hoe bereken je de cooling off-periode?

Na de 3 toegestane cabotageritten mag de vervoerder dus 4 dagen geen cabotageritten uitvoeren in het land waar hij deze reed (cooling off-periode). Zo’n 4-daagse periode begint altijd de volgende dag (na de laatste cabotagerit) om 00.00 uur en eindigt om 23.59 uur. Eindigt de periode op zaterdag, zondag of op een feestdag, dan wordt de eerst volgende werkdag toegevoegd aan de periode. Deze periode eindigt dan om 23.59 uur van die werkdag (Europese Verordening 1182/71).

Vergunningsplicht

Voor cabotagevervoer moeten vervoerders een in de EU erkende communautaire vergunning hebben. Deze vergunning is verplicht voor goederenvervoer door derden binnen de Europese Unie.

Benelux-verdrag 

Vanwege het Benelux-verdrag hebben vervoerders uit België, Nederland en Luxemburg op elkaars grondgebied recht op een vrij verkeer van goederen. Voor deze groep vervoerders zijn er dus geen cabotagebeperkingen binnen de Benelux. En daarom geldt hier dus ook geen cooling off-periode van 4 dagen.

Een Nederlandse vervoerder kan in België (of Luxemburg) dus onbeperkt en zonder eerst een internationale lading volledig te hebben gelost binnenlandse ritten uitvoeren. De regeling geldt uitsluitend voor in de Benelux gevestigde vervoerders, die over een in één van de Benelux landen afgegeven communautaire vergunning beschikken.   

Let op: Het Benelux-verdrag biedt geen vrijstelling voor registreren van cabotagevervoer met betrekking tot de detacheringsrichtlijn in de Benelux voor Benelux-vervoerders in het Informatiesysteem Interne Markt (IMI).

Handhaving

Regels voor beroepsgoederenvervoer staan in de Wet wegvervoer goederen en de Europese Verordening 1072/2009/RG. Tegen overtreders van de (cabotage)regels treedt de ILT handhavend op.