Leidraad Meerjarenbegroting en dPi 2024

10-07-2024 - Om woningcorporaties te helpen met realistische prestatieafspraken en begrotingen heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de Leidraad Meerjarenbegroting opgesteld. Deze helpt corporaties bij het opstellen van hun Meerjarenbegroting (MJB) en de dPi 2024. Corporaties weten dankzij deze leidraad welke verwachtingen de Aw heeft bij de MJB van 2025 en de dPi 2024.

Een hoge flat in aanbouw

Het maatschappelijk presteren van corporaties wordt de komende jaren zorgvuldig bekeken door de Aw. Mede door de krapte op de woningmarkt en de voorgenomen Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting staan woningcorporaties voor een uitdaging. Haalbare begrotingen zijn essentieel om het gesprek te voeren over de inzet van vermogen en de prestatieafspraken.

De Aw ziet dat de sector al stappen heeft gezet om realistisch(er) te begroten. Maar ze ziet ook ruimte voor verbetering en verdieping. Bijvoorbeeld met betrekking tot het sturen op de uitgaven aan onderhoud. Ten opzichte van vorig jaar is een aantal thema’s in de leidraad verder uitgewerkt, maar er zijn ook thema's toegevoegd.