Onderzoek integriteit inhuur personeel: meeste woningcorporaties handelen adequaat

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek gedaan naar woningcorporaties waar op basis van signalen sprake was van mogelijk belangenverstrengeling met bureaus en netwerken voor de inhuur van personeel. Aanleiding was een melding bij het meldpunt integriteit. De Aw heeft onderzocht hoe het staat met de interne checks en balances rond de inhuur van personeel. De meeste onderzochte corporaties handelen adequaat, doen intern of extern onderzoek en nemen zo nodig conform het vastgestelde integriteitsbeleid maatregelen tegen (ingehuurde) medewerkers die niet transparant zijn geweest over de ontvangst van één of meerdere vergoedingen. Bij enkele corporaties is verbetering mogelijk.

Aanleiding

In het najaar van 2017 ontving de Aw meerdere specifieke signalen van corporaties en andere melders over mogelijke belangenverstrengeling bij de werving en inhuur van personeel. Het ging hier om de volgende signalen:

  • In de sector zouden professionals via bureaus of netwerken werkzaam zijn die andere professionals bij corporaties voordragen. De reeds ingehuurde professional zou hier een aanbrengfee of omzetgerelateerde vergoeding voor ontvangen, zonder dat de corporatie hierover geïnformeerd zou zijn.
  • In de sector zouden professionals via deze netwerken op leidinggevende posities werkzaam zijn en uit het eigen netwerk collega’s aannemen. Corporaties zouden niet op de hoogte zijn waarop werving en selectie plaatsvindt.
  • In de sector zouden professionals via deze netwerken op leidinggevende posities werkzaam zijn, die andere professionals aannemen. Voor het aannemen van deze professionals zou de leidinggevende een aanbrengfee of omzetgerelateerde vergoeding ontvangen, zonder dat de corporatie hierover geïnformeerd is.

Bevindingen

Uit het onderzoek door de Aw zijn buiten de betreffende melding geen strafrechtelijke feiten naar voren gekomen. Het is niet vast komen te staan dat andere personen in de sector als leidinggevende vergoedingen hebben ontvangen zonder dat de corporatie daarvan op de hoogte was. Wel is uit het onderzoek gebleken dat een lid van een Raad van Commissarissen (RvC) een aanbrengfee heeft ontvangen nadat het bestuur van deze corporatie een interim-functionaris had ingehuurd. Verder handelden enkele onderzochte corporaties niet conform het vastgestelde integriteitsbeleid. Tegen de personen die in strijd bleken te handelen met het intern vastgestelde integriteitsbeleid van de corporatie werden geen maatregelen genomen. De Aw zal dit meenemen in haar gesprekken met het bestuur van betreffende corporaties. Tenslotte is uit het onderzoek gebleken dat bij enkele corporaties professionals werkzaam waren of zijn, die vanuit een niet-leidinggevende functie een onderlinge aanbrengfee hebben verstrekt of ontvangen voor het aandragen van personeel. In sommige gevallen was de corporatie daar vooraf van op de hoogte, in de enkele gevallen niet.

Rotterdam