Aw onderzoekt risico’s op fraude en niet-integer handelen bij verkoop vastgoed

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoekt of er risico’s op fraude en niet-integer handelen zijn bij de verkoop van vastgoed aan commerciële partijen door woningcorporaties. Zij wil hiermee inzicht krijgen in deze risico’s en met welke maatregelen die risico’s zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden. Fraude en niet-integer handelen kunnen in de hand worden gewerkt als het bijvoorbeeld vaak dezelfde partijen zijn die verkopen begeleiden. De Aw heeft vandaag over deze risico’s een verkennend onderzoek gepubliceerd.

In dit onderzoek is geïnventariseerd welke mogelijke risico’s op fraude en niet-integer handelen zich kunnen voordoen bij de verkoop van vastgoed aan commerciële partijen. Hiertoe zijn interviews gehouden met verschillende partijen (corporaties, publieke en commerciële partijen) die direct of indirect betrokken zijn bij vergunningplichtige vastgoedverkopen. Corporaties moeten vooraf toestemming vragen aan de Aw als zij huurwoningen willen verkopen aan een commerciële partij.
Het onderzoek leidt tot tien aanbevelingen aan betrokken partijen voor het minimaliseren van de mogelijke risico’s op fraude en niet-integer handelen. Deze variëren van het opstellen van een eenduidige beschrijving voor het uitvoeren van taxaties voor vastgoedverkopen tot het verplicht stellen van onderzoek naar de integriteit van de kopers en de verkoopadviseurs. De aanbevelingen zijn bedoeld om het bewustzijn voor mogelijke risico’s te vergroten, (aanvullende) beheersmaatregelen te treffen of bestaande wet- en regelgeving aan te passen.

De Aw zal alle betrokken partijen vragen om te reageren op de uitkomsten en aanbevelingen.  De uitkomsten van deze consultatie en de vervolgacties zal zij openbaar maken.

In het kader van haar toezicht gaat de Aw na of er aanwijzingen zijn voor fraude bij de verkoop van corporatie-vastgoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie van het Kadaster, openbare bronnen en verkoopgoedkeuringen van de Aw. 

Transactie