Aw grijpt in bij Stichting Humanitas Huisvesting

De Autoriteit woningcorporaties heeft namens de minister voor Wonen en Rijksdienst de Stichting Humanitas Huisvesting uit Rotterdam een aanwijzing gegeven tot het opstellen van een herstructureringsplan. Tevens is heer drs. D. Vrijmoet MRE aangesteld als extern toezichthouder.

De Autoriteit woningcorporaties heeft de Stichting Humanitas een aanwijzing gegeven om uiterlijk 15 november 2016 een herstructureringsplan in te dienen bij de Aw en het WSW. De financiële situatie van corporatie baart de toezichthouder al langer zorgen. De Aw en het WSW zijn echter van mening dat het nu zaak is om op korte termijn een aantal toekomstscenario’s uit te werken om een verdere verslechtering te voorkomen. Daarom is overgegaan tot het geven van een aanwijzing conform artikel 61.d lid 1 van de Woningwet.

De kwetsbare en urgente financiële situatie gaat gepaard met dunne en daarmee kwetsbare governance. Het is van groot belang dat het herstructureringsplan volledig voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Aanvullend op de aanwijzing heeft de Aw namens de minister voor Wonen en Rijksdienst daarom een extern toezichthouder aangewezen die er op toeziet dat het plan voldoet aan alle gestelde eisen. Stichting Humanitas Huisvesting kan geen besluiten nemen op het domein waar het herstructureringsplan betrekking op heeft zonder voorafgaande toestemming van die toezichthouder. Dit geldt ook voor besluiten van substantiële financiële omvang in algemene zin. De toezichthouder is aangesteld voor de periode tot 1 mei 2017.

Hoort bij