Presentatie zienswijzen DAEB/niet-DAEB beschikbaar

Onlangs organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Aedes, de Autoriteit woningcorporaties, VNG, VTW, Woonbond en WSW 5 regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen door woningcorporaties. De Autoriteit woningcorporaties verzorgde daar een presentatie over de weging van de zienswijzen. Deze presentatie is nu beschikbaar.

Zienswijzen: de tijd dringt

De nieuwe Woningwet heeft gemeenten en huurders een grotere rol gegeven op het terrein van de volkshuisvesting. Corporaties moeten hen vragen een zienswijze te geven op de scheidingsvoorstellen. Het is niet verplicht om deze zienswijze te geven. Als wel een zienswijze wordt gegeven, dan moet dan moet de corporatie een goede onderbouwing geven aan de indiener, als ze daarvan wil afwijken.

Het tijdpad tot 1 januari 2017 is kort. Vele corporaties hebben al hun scheidingsvoorstellen ter consultatie voorgelegd aan gemeenten en huurders, maar een groot aantal ook nog niet. De termijn voor het geven van een zienswijze is maximaal 6 weken. Daarmee nadert snel het einde van de indieningstermijn.

Wat verandert er echt?

Voor het eind van het jaar moeten corporaties hun ontwerpvoorstel DAEB/niet-DAEB indienen. Dit ontwerpvoorstel moet aangeven hoe de corporatie de scheiding gaat inrichten. In het voorstel toetst de Aw financiële levensvatbaarheid en andere wettelijke vereisten. Ook wordt gecheckt of de zienswijzen zijn gevraagd en de corporatie hierop een reactie heeft gegeven. Belangrijk is dat de zienswijze ingaat op de kern van het scheidingsvoorstel: wat zijn de wezenlijke veranderingen nadat de scheiding is doorgevoerd?

Corporaties kunnen vanaf half oktober hun scheidingsvoorstellen indienen via de website van CorpoData.