Aw schetst doorontwikkeling geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets

Op verzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft ABDTOPConsult het proces rond de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoetsen geëvalueerd. In de notitie ‘Evaluatie geschiktheid- en betrouwbaarheidtoets’ geeft de Aw aan hoe ze om wil gaan met de aanbevelingen uit deze tussentijdse evaluatie.

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets wordt, als onderdeel van de Woningwet, sinds 1 juli 2015 door de Aw uitgevoerd. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de ervaringen met betrekking tot de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets eind 2017 gedeeld zullen worden. De tussentijdse evaluatie van het proces door ABDTOPConsult wordt gebuikt voor bijsturing van de gekozen werkwijze door de Aw.

De Aw vindt dat het rapport van ABDTOPConsult waardevolle handvatten levert om het proces van de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoetsen te verbeteren. Zij onderschrijft de conclusie dat de samenhang tussen verschillende instrumenten, zoals de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets, de bestuurlijke gesprekken die de Aw voert, de governance code, de visitaties en de governance audits van de Aw, in de afgelopen periode nog onvoldoende was. Met het in uitvoering nemen van het integrale toezicht beoogt de Aw de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het toezicht te versterken, het interne toezicht en de governance te versterken en risicogericht te werken.

Nu het integrale toezicht verder in uitvoering genomen gaat worden, wordt het mogelijk het proces van de geschiktheid- en betrouwbaarheidtoets meer risicogericht in te gaan richten. Dit wil zeggen dat op basis van (te ontwikkelen) risicoprofielen gevarieerd kan worden in de procesgang waarmee de Aw tot een zienswijze komt. De Aw zal bij haar beoordeling de aard en zwaarte van de functie, de aard en omvang van de werkzaamheden van de corporatie en de situatie bij de betreffende corporatie betrekken. Een schriftelijke procedure behoort daarbij tot de mogelijkheden. Kandidaten zullen wel te allen tijde aan dezelfde wettelijke eisen moeten voldoen.

Ook neemt de Aw een aantal andere aanbevelingen uit het rapport over, waaronder het publiceren van een beoordelingskader en het introduceren van de bezwaarmogelijkheid op een zienswijze.