Werken bij de ILT

Werken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) betekent werken aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Vacatures

Alle vacatures en stageplaatsen worden geplaatst op de website Werken voor Nederland. Bekijk de vacatures bij de ILT op deze website.

De ILT als werkgever

De ILT is een aantrekkelijke werkgever die inhoudelijk interessant werk biedt, met goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Er is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid is te vinden op site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vakmanschap

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de ILT. Bekwame en betrokken medewerkers zijn cruciaal om als inspectie effectief te kunnen werken. De ILT investeert daarom continu in vakmanschap. Nieuwe medewerkers volgen een introductieprogramma en krijgen een mentor. Naast opleidingen nemen ILT’ers deel aan vakgroepen, waarin zij inhoudelijke kennis en toezichtservaringen delen.

Taken ILT-medewerkers

Bedrijven, overheidsinstanties en instellingen zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van wet- en regelgeving. Het is de taak van ILT-medewerkers om dit te bewaken. Dat gebeurt voor een deel op locatie bij bedrijven, langs de weg, op het spoor, in de haven of op het vliegveld. Er vindt steeds meer digitaal toezicht op afstand plaats. Denk aan onderzoek van gegevens van bedrijven en handhavingspartners. Ook verzamelt en analyseert de ILT data voor inspecties met inzet van satellieten, drones en sensoren die bijvoorbeeld bodemgesteldheid meten of de uitstoot van gevaarlijke stoffen. ILT-medewerkers zetten zich in voor het publieke belang met name waar de risico’s het grootst zijn. Zij maken resultaten bekend en weten (on)gewenste ontwikkelingen tijdig te signaleren.

Focus op integriteit

Bij de inspectie is integer gedrag onderdeel van het normale functioneren. Elke locatie van de ILT heeft een vertrouwenspersoon Integriteit en Gewenst Gedrag. Dit onderwerp maakt ook expliciet deel uit van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers .

Diversiteit van personeel

De ILT heeft bij de instroom en doorstroom van personeel extra aandacht voor bepaalde groepen: vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, laagopgeleiden en mensen met een handicap. Ook streeft de inspectie naar instroom van mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de Wajong/WSW.