Nationale ruimtelijke belangen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) herkent zich niet in het beeld dat door de NRC (9 februari 2020) wordt neergezet over het document ‘Borging van de nationale ruimtelijke belangen’. Er is door de ILT geen druk ervaren -vanuit BZK of andere departementen- om het document niet te publiceren of het Jaarverslag aan te passen.

De beslissing om het document niet als zelfstandig rapport te publiceren, maar de conclusie in het Jaarverslag op te nemen, is door de ILT zelf genomen. De reden hiervan is: de meeste onderliggende signalen en rapportages waren al eerder aangeboden en/of gepubliceerd.

In het jaarverslag 2018 is het document –zoals gebruikelijk- kort benoemd. Het is gebruikelijk om een Jaarverslag -voorafgaand aan publicatie- voor te leggen aan betrokken partijen voor een check op feitelijke onjuistheden. Ongelukkigerwijs is daarna een aangepaste tekst in het Jaarverslag terecht gekomen die geen juiste weergave van de conclusie weergeeft.

In een latere publicatie (ILT-brede Risicoanalyse) is wel een correcte samenvatting opgenomen. Aan NRC is het volledige document integraal verstrekt. Hieruit blijkt dat de inspectie open was over het document en de onderliggende stukken.

Volledigheidshalve heeft de ILT alle toezichtsignalen die betrekking hebben op ruimtelijke belangen opnieuw geclusterd op deze pagina.