Koers ILT 2021

De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan een toezichthouder. Daarom werkt de ILT met het veranderprogramma Koers ILT 2021. 
Vernieuwing in toezicht en opsporing, optimale dienst- en vergunningverlening en heldere verantwoording over de resultaten vormen de kern van de Koers ILT 2021.

Ontwikkelopgave

 • De ILT werkt risico- en informatiegestuurd (selectief) 
  De ILT zet haar mensen en middelen in waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Waar zijn de maatschappelijke risico’s en schades het grootst? Waar heeft het handelen van de ILT het meeste effect? De antwoorden hierop helpen de ILT om haar inzet te bepalen. Hiervoor gebruikt de ILT haar ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Deze risicoanalyse deelt het werkveld van de ILT op in taken. Per taak berekent de ILT de risico’s rondom fysieke veiligheid, milieu, gezondheid, economie en vertrouwen in instituties. De ILT werkt steeds aan verbetering van de IBRA. Zo krijgt de inspectie risico’s scherper in beeld. 

  Door informatiegestuurd te werken voert de ILT gerichter en effectiever toezicht uit. De ILT verzamelt daarom actief informatie. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen en gebruiken van kennis. Het gaat ook om het uitwisselen van kennis met relevante partners binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze informatie helpt de ILT om:
  • Keuzes te maken.
  • Effecten van keuzes te kennen.
  • Ontwikkelingen te signaleren.
  • Verantwoording af te leggen.

  Datakoers ILT 2022-2026
  De wereld verandert door digitalisering in een rap tempo. Hierdoor spelen data en informatie een steeds grotere rol in onze samenleving. Dit biedt kansen om dingen slimmer en effectiever te doen. En mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren met nieuwe technologieën en datatoepassingen. De ILT wil de ontstane kansen benutten en hierin investeren.

  In de Datakoers ILT 2022-2026 staan de ambities van de ILT. Hiermee geeft de inspectie richting aan 2 doelen voor de komende jaren: een sterkere informatiepositie en beter informatiegestuurd werken.

  Programmatisch werken
  De ILT voert toezicht op onderwerpen die prioriteit hebben uit in programma’s. De IBRA vormt de basis voor de keuze van programma’s. Programma’s, of verkenningen daartoe, kunnen ook voortkomen uit verplichtingen. Maar ook uit maatschappelijke, politieke of beleidsmatige ontwikkelingen of wensen.
   
 • De ILT is open over resultaten (effectief)
  De ILT legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en aan burgers en bedrijven over de effecten van haar acties. Niet alleen via meerjarenplannen en jaarrapportages, maar juist ook door meer proactief gegevens openbaar te maken. Op de website en via social media verschijnen regelmatig nieuwsberichten met cijfers, toezichtacties en handhavingsinformatie. In overleggen en sectorbijeenkomsten deelt de ILT haar bevindingen met bedrijven en belangenorganisaties.
   

 • De ILT reflecteert en signaleert (reflectief)
  Een inspecteur of vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. Zij zijn ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek, beleidsmakers, relevante omgeving en maatschappij. De ILT volgt (internationale) ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. Zo is zij op tijd voorbereid op mogelijke gevolgen daarvan voor de taken van de inspectie.
   

 • De ILT verbetert de dienst- en vergunningverlening
  De ILT werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening en zorgt voor een zakelijke vergunningverlening. Dit doet de ILT onder andere door het digitaliseren van de vergunningverlening. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. Via het MijnILT-portaal kunnen steeds meer aanvragen digitaal worden gedaan. De ILT werkt daarnaast aan vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor vergunningen. Het nieuwe stelsel biedt inzicht in de kosten die de ILT maakt voor vergunningverlening. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijkheid om processen te uniformeren en daarmee kosten te besparen. Overigens is de inspectie permanent bezig om haar eigen efficiency en dienstverlening te verbeteren.

Ontwikkelingen Koers ILT 2021

Met de koers, de ontwikkelopgave die sinds 2016 is ingezet, blijft de ILT continu in ontwikkeling met als doel maatschappelijk effect te realiseren ten behoeve van het publieke belang. Dit doet de ILT door nieuwe efficiëntere manieren van toezicht te ontwikkelen. De ILT focust daarbij op schade voor mens en milieu en minder op regels. Zij werkt aan een stevige informatiepositie als basis voor risicogestuurd toezicht. De ILT speelt in op ontwikkelingen in de buitenwereld om ervoor te zorgen dat zij flexibel en wendbaar is.

Lees het Meerjarenplan van de ILT om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.