Koers ILT 2021

De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan een toezichthouder. Daarom werkt de ILT met het veranderprogramma Koers ILT 2021.

Hoe ziet de nieuwe koers eruit?

 • De ILT werkt risicogestuurd: de ILT zet haar mensen en middelen in waar de risico’s voor publieke belangen het grootst zijn. Het toezicht van de ILT moet daarom meer risico- en informatiegestuurd zijn. De ILT beoordeelt onwenselijke situaties en de maatschappelijke impact ervan en treedt vervolgens daar op waar het het meest nodig is. Daarbij biedt zij vooraf zicht op wat zij doet en waarom en legt achteraf verantwoording af over de resultaten van het toezicht.
   
 • De ILT is open over resultaten: de ILT legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en aan burgers en bedrijven over de effecten van haar acties. Niet alleen via meerjarenplannen en jaarrapportages, maar juist ook door meer proactief gegevens openbaar maken. Op de website en via social media verschijnen geregeld nieuwsberichten met cijfers, toezichtacties en handhavingzaken. In overleggen en sectorbijeenkomsten deelt de ILT haar bevindingen met bedrijven en belangenorganisaties.
   
 • De ILT reflecteert en signaleert: rijksinspecties zijn de ogen en oren van een minister en staatssecretaris. De ILT stelt rapportages op met toezichtsignalen voor de bewindspersonen. Daarin staat wat inspecteurs in de praktijk opvalt en waar zij tegenaan lopen. De ILT bespreekt de afhandeling van de signalen periodiek met de beleidsdirecties.
   
 • De ILT verbetert de efficiency en de dienstverlening: het doel is optimale vergunningverlening. Zo werkt de ILT aan vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor vergunningen. Het nieuwe stelsel biedt inzicht in de kosten die de ILT maakt voor vergunningverlening. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijkheid om processen te uniformeren en daarmee kosten te besparen. Overigens is de inspectie permanent bezig om haar eigen efficiency en dienstverlening te verbeteren.
   
 • De ILT bereidt zich voor op de volgende fase: vanaf 31 mei 2018 start de ILT met een volgende stap in de Koers ILT 2021 door te gaan werken in een Tijdelijke werkorganisatie (TWO), ter voorbereiding op de volgende fase in de organisatieontwikkeling. De ILT is vanaf dat moment opgebouwd uit negen portefeuilles, die elk onder verantwoordelijkheid vallen van een directeur. De portefeuilles zijn direct verbonden met de inhoudelijke veranderopgave. Deze tijdelijke structuurwijziging is een onderdeel van de Koers en is nodig om de gewenste veranderingen te kunnen bewerkstellingen. In het organogram ziet u hoe de ILT nu is opgebouwd.

  Uiteraard blijft de ILT goed bereikbaar voor (aan)vragen en meldingen via het Meld- en Informatiecentrum (088 4890000).