Voorwaarden bij interventies

In de handhavingsstrategie van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn voor elk werkterrein waar de ILT toezicht op houdt passende interventies bepaald voor de meest voorkomende overtredingen. Op basis daarvan bepaalt de inspecteur de juiste interventie bij een overtreding. Daarbij gelden enkele voorwaarden vanuit de rechtsbeginselen of vanuit de wet.

Interventies combineren

Bij sommige overtredingen zijn meerdere interventies mogelijk. Sommige interventies mogen volgens de wet- en regelgeving tegelijk worden toegepast. Andere mogen alleen na elkaar worden toegepast.

Combinaties die mogen

  • De ILT mag voor dezelfde overtreding achtereenvolgens meerdere bestuursrechtelijke herstelsancties opleggen. Bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang na een last onder dwangsom.
  • Een combinatie van 2 bestraffende sancties uit het strafrecht als het gaat om afzonderlijke overtredingen.
  • Een combinatie van bestuursrechtelijke herstelsancties en strafrechtelijke sancties. Dit is alleen mogelijk als de interventies elk een ander belang beschermen.
  • Een combinatie van een bestuursrechtelijke herstel- en een bestuursrechtelijke bestraffende sanctie (bijvoorbeeld een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete).
  • Als een gedraging meerdere overtredingen oplevert, kan de ILT voor elke overtreding een bestuursrechtelijke sanctie opleggen.

Combinaties die niet mogen

  • Een combinatie van 2 bestuursrechtelijke herstelsancties voor dezelfde overtreding. De inspectie kan dus niet tegelijkertijd een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang opleggen.
  • Een combinatie van een bestuursrechtelijke bestraffende sanctie en een strafrechtelijke sanctie voor hetzelfde feit.

Interventies bij gevaarlijke situaties

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij acuut gevaar of een zware, ingrijpende overtreding, is onmiddellijke actie nodig. Dan kan de ILT bestuursdwang toepassen zonder voorafgaande last, zoals werkzaamheden stilleggen of verder gebruik van een object voorkomen.

Preventieve last

Bij een dreigende overtreding kan de ILT een preventieve last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen. Als het gevaar van een overtreding overduidelijk is, hoeft de ILT dan niet te wachten tot de overtreding heeft plaatsgevonden.

Strafrechtelijke interventies

Een interventie gebaseerd op het strafrecht kent 2 varianten: een strafbeschikking, die een inspecteur kan uitvaardigen zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie, en een proces-verbaal waarna het Openbaar Ministerie beslist over verdere vervolging en strafafdoening van de ondertoezichtstaande.

Last onder bestuursdwang

Soms is een last onder dwangsom niet mogelijk, bijvoorbeeld bij bepaalde ernstige milieudelicten. Om de overtreding zo snel mogelijk te stoppen moet de ILT dan kiezen voor een last onder bestuursdwang: als de overtreder de overtreding niet beÃĢindigt, doet de ILT dat. In zeer spoedeisende gevallen kan de ILT meteen optreden.