Zeilpassagiersschepen

Vergunningverlening bedrijfsmatige zeegaande zeilchartervaartuigen

De eisen voor de certificering van de schepen zijn voor 2017 niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
De LT acht het daarom voldoende te volstaan met het opnieuw publiceren van de brief van 3 februari 2016. Rekening moet worden gehouden met de nieuwe afspraken t.a.v. de werkzaamheden door RH en RINA. Onder 2.1 en 2.2 wordt dit nader uitgelegd.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de ISM certificering voor de schepen. Daarom hebben wij voor aanvullende informatie volstaan met de brief van 2 april 2015. Deze brief is nog steeds grotendeels correct met uitzondering van de indexatie van het ILT uurtarief en het feit dat het Safety Management Systeem van Quality Sailing inmiddels al weer geruime tijd is goedgekeurd.

De ILT verwacht dat er, mede vanwege de betrokkenheid van RINA, met name informatie gewenst is over de onderlinge taakverdeling en concrete invulling van die taken. Daarom heeft ILT besloten dit jaar te volstaan met een korte brief aan alle reders van de zeegaande zeilcharterschepen en andere belanghebbenden.

In deze algemene brief zal een prominente link naar deze webpagina worden opgenomen alsmede de oproep deze webpagina gedurende het seizoen regelmatig te blijven bezoeken. ILT heeft de doelstelling u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele situatie en dat gaat nu eenmaal eenvoudiger en sneller door middel van het bijwerken van deze internetpagina dan door het verzenden van brieven.

Aanvraagprocedure ILT

De ILT streeft er naar de aanvraagprocessen goed te kunnen monitoren en het werk steeds beter te kunnen inrichten. Tevens willen we door middel van heldere procedures u als reder en de overige betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn en op die wijze tijdige heruitgifte (viseringen) van certificaten en/of afgifte van nieuwe certificaten realiseren.

Formulieren op de website 
De reders dienen het juiste aanvraagformulier, bij voorkeur meteen vergezeld van bijbehorende bescheiden/rapportages, in te sturen.

Scheepsdocumenten 
Met het Formulier Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip heeft u direct het juiste formulier om de diensten van ILT aan te vragen.  
Geeft u alstublieft duidelijk aan welk(e) certifica(a)t(en) geviseerd of vernieuwd moeten worden.

Variant waarbij Register Holland klassenbureau voor non-conventie onderdelen is en blijft

Voor wat betreft de niet hieronder genoemde onderzoeken en certificaten geldt dat Register Holland de desbetreffende onderzoeken kan blijven doen en dat ILT de desbetreffende certificaten afgeeft.

Mits er in het geheel niets aan het schip of de uitrusting cq. certificaten wijzigt is betrokkenheid van RINA vereist indien het schip een of meer van de volgende internationale certificaten heeft/had omdat dit wettelijk vereist is/was of wanneer u optioneel het certificaat wenst te behouden/opnieuw te verkrijgen:

  • een International Load Line Certificaat, in verband met jaarlijkse visering *) of vernieuwing van dit certificaat (elke 5 jaar, wettelijke vereiste).
  • een International Sewage Prevention Certificate. Dit echter alleen indien dit certificaat verloopt (elke 5 jaar, wettelijke vereiste).
  • een EU 2009/45/EG-certificaat (elk jaar). Dit certificaat is optioneel u kunt dan meer passagiers meenemen in nationale vaart).
  • een SPS-certificaat, in verband met jaarlijkse visering *) of bij vernieuwing van dit certificaat (elke 5 jaar). Dit certificaat is optioneel, in verband met vermeend grotere kans op acceptatie in sommige landen.

*) Ten aanzien van het viseren van het Internationaal Loadline Certificaat en het SPS-certificaat geldt, omdat Register Holland klassenbureau is en RINA alleen daarop aanvullende onderzoeken doet, dat RINA deze certificaten zelf niet na afloop kan viseren. Om deze reden zal de ILT, na ontvangst van de vereiste rapportages, zelf kosteloos de geviseerde pagina’s aan u toesturen. U moet deze nieuwe bladen dus wisselen voor de oude bladen achter het certificaat.

Uiteraard dient u in het geval dat er certificaten vernieuwd moeten worden dit bij de ILT aan te vragen door het desbetreffdende aanvraagformulier in te sturen dit is immers niet kosteloos.

Achtergrondinformatie certificaten

De meeste scheepscertificaten zijn vijf jaar geldig. Een belangrijke datum in de cyclus van certificeren en de termijnen voor vereiste onderzoeken is de verjaardatum. Deze datum verschilt per schip, bepaalt de vijfjaarlijkse cyclus en tevens de termijn waarbinnen de jaarlijkse inspecties en onderzoeken moeten plaatsvinden. Deze termijn (het zogenaamde window) loopt van drie maanden vóór tot drie maanden ná de verjaardatum.
Indien de geldigheid van het desbetreffende certificaat afloop (zoals bijvoorbeeld in het vijfde jaar van geldigheid van een International Load Line Certificaat), dan moeten de vernieuwingsonderzoeken worden gedaan in de drie laatste maanden vóór de einddatum van het bewuste certificaat.

Variant waarbij het schip overgaat naar RINA-klasse en RINA dus alle statutaire en klasse-inspecties doet.

Vooralsnog kiezen niet veel reders/eigenaren voor deze optie. Deze variant betekent in aanvulling op de bestaande eisen dat het schip daarnaast geschikt moet worden gevonden om in klasse te worden genomen bij RINA.

Bij deze variant is het, in het belang van de continuïteit, belangrijk dat de informatie met betrekking tot eventuele openstaande items van de inspecties door Register Holland zijn opgelost dan wel dat de status daarvan wordt kenbaar gemaakt. Om die reden dient u deze informatie beschikbaar te hebben of door Register Holland te laten overdragen aan RINA.

Bij deze variant is het mede van belang dat de 5 jaarlijkse klasse cyclus van RINA correspondeert met de 5 jaarlijkse cyclus van de overige certificaten. Hoe dit kan worden geregeld moet U met RINA overleggen.

De afgifte van certificaten wordt in het geval van deze variant zo veel als mogelijk door RINA verzorgd. Hier wordt op dit moment nog met RINA over afgestemd.

Indien u voor deze variant kiest, maakt u dat dan alstublieft zo spoedig mogelijk kenbaar bij de ILT via Contact.      
Er zijn met betrekking tot deze variant inmiddels een tweetal pilots uitgevoerd met de Oosterschelde en de Jan Huygen. De bevindingen daarvan zullen op korte termijn op deze webpagina worden geplaatst.

Tot slot

Indien u niet tijdig handelt dan kan dit resulteren in ongeldige certificaten. In dat geval of indien schip, uitrusting of bemanning niet aan de eisen voldoen en dit niet tijdig is gemeld en er geen overeenstemming is bereikt, dan mag het schip niet varen. Daarnaast kunt u dan problemen krijgen met andere autoriteiten en instanties zoals bijvoorbeeld uw verzekering.

Heeft u vragen over deze informatie,dan kunt u contact opnemen met de ILT via Contact. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Indien nodig zullen wij tevens de informatie op deze webpagina aanpassen of uitbreiden.
Onder meer zal er op korte termijn nadere informatie in verband met de Ballast Water Management Conventie worden gepubliceerd. Deze Conventie is per 8 september 2017 van kracht.