Wet- en regelgeving drinkwater

Drinkwaterwet (Dww)

Dit is een raamwet met als belangrijkste onderwerpen:

  • De organisatie van de openbare drinkwatervoorziening
  • De drinkwaterkwaliteit
  • Leveringszekerheid en continuïteit
  • Doelmatigheid
  • Handhaving
  • Maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Drinkwaterbesluit (Dwb)

Dit besluit bevat nadere regels over de onderwerpen uit de Dww en een apart hoofdstuk over Legionellapreventie. In bijlage A van het Dwb staan de normen, waaraan het drinkwater in Nederland moet voldoen.
Met de Dww en het Dwb zijn er nog vier ministeriële regelingen van kracht geworden.

Drinkwaterregeling

Deze ministeriële regeling bevat een groot aantal uitvoeringsregels over onder meer huishoudwater, berekening van tarieven, monsterneming, meetprogramma’s en meetfrequenties, drukmeting, analysemethoden en indicatoren voor prestatievergelijking.

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

Een regeling voorziet in certificeringseisen voor materialen en chemicaliën die rechtstreeks in contact komen met drinkwater. Drinkwaterbedrijven mogen alleen maar gecertificeerde producten gebruiken. De leveranciers van materialen en chemicaliën dienen te zorgen voor certificering van hun producten.

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater

Met deze regeling wordt beoogd om kwetsbare kleinverbruikers te beschermen tegen ernstige gezondheidsrisico’s wanneer ze zouden worden afgesloten van de drinkwatervoorziening.

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Met nadere regels over legionellapreventie. Zie hiervoor ook het dossier "Legionella" op deze website.