Wabo-vergunningen grote bedrijven

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een wettelijke adviestaak naar het bevoegd gezag bij de Wabo-vergunningverlening aan grote bedrijven op grond van artikel 2.26 lid 3 Wabo juncto artikel 6.3, 2e lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hiermee beoordeelt de ILT of de omgevingsvergunning voldoet aan nationale en Europese regelgeving. Zo nodig worden interventies gepleegd om de vergunning te verbeteren.

Grote bedrijven

De wet geeft aan voor welke categorieën van bedrijven de adviestaak geldt (Bor bijlagen 1 en 3). In de praktijk gaat het in Nederland om circa 800 grote bedrijven in ondermeer de energiebranche, de chemische industrie, de basismetaal, de raffinaderijen, de cementindustrie en de eindverwerkers van afval. Het gaat om de inrichtingen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de nationale industriële emissies naar het milieu, en waar een eventueel incident grote nadelige gevolgen voor hun omgeving kan hebben (externe veiligheid).

Best bestaande technieken

In haar advies legt de ILT een zwaar accent op de naleving van Europese en Nederlandse  regels voor enerzijds (nationale) luchtkwaliteitsdoelen en emissieplafonds en anderzijds externe veiligheid en energie. Hierbij wordt vooral getoetst of de ‘best bestaande technieken’ (BBT) op een correcte wijze worden toegepast.

Onderzoeken

Naast haar adviestaak voert de ILT ook monitoringonderzoeken uit waarbij getoetst wordt op toepassing van specifieke BBT in Wabo-vergunningen en in de praktijk. Ook worden onderzoeken uitgevoerd naar de feitelijke uitvoering van verplichtingen die in de vergunningen of Europese regels zijn opgenomen, bijvoorbeeld meet-, registratie-, en onderzoeksverplichtingen of EPRTR.