Convenant melden luchtvaartvoorvallen ILT en KNVvL

Op 6 juni 2018 ondertekenen de ILT en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) een convenant ten gunste van het melden van voorvallen door de kleine luchtvaart of ‘General Aviation’. Via deze samenwerking streven partijen naar het behoud en waar mogelijk een vergroting van de vliegveiligheid.

Reden voor het convenant is om vliegers in de kleine luchtvaart nog meer te bewegen om hun luchtvaartvoorvallen te melden. Het achterblijven hiervan heeft te maken met de omslachtige meldmethode en met de verwachting dat openheid van zaken geven kan leiden tot toezicht en handhaving. Via het Programma Veilig Melden voor Veilig Vliegen, opgestart na de sectordag van 24 maart 2017, is dit convenant tot stand gekomen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de sector om het melden te vereenvoudigen.

Nieuwe aanpak
Om zo veel mogelijk meldingen binnen te halen, is gezocht naar oplossingen voor meldgemak en melden in een veilige omgeving. Allereerst is het meldformulier vereenvoudigd. Binnenkort zijn ze ook via mobieltjes of tablets in te vullen. Vervolgens is het convenant opgesteld waarin de ILT en de KNVvL afspreken dat vliegers ook meldingen kunnen doen bij de KNVvL. Met hun instemming kan de KNVvL de signalen vervolgens doormelden aan het ABL. Het omgekeerde zal binnenkort met het meldforumulier van de ILT ook mogelijk zijn. Het ABL anonimiseert de meldingen en gebruikt ze voor haar analyse voor de luchtvaartveiligheid.

Convenant

De officiële naam van de overeenkomst is: Convenant inzake verwerking en doormelden van verplichte en vrijwillige meldingen van voorvallen respectievelijk bijzonderheden over voorvallen en andere veiligheidsgerelateerde informatie luchtvaart. Behalve het doormelden staan er ook afspraken in over het stimuleren van het melden en het delen van kennis. Binnen twee jaar wordt de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd.


Melden
Europees overeengekomen regels (EU verordening 376/2014) verplichten het melden van voorvallen in de luchtvaart. Als er iets gebeurt dat van invloed kan zijn op de veiligheid tijdens de vluchtvoorbereiding, het opstijgen, vliegen of landen, moet de gezagvoerder dit melden aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) bij de Inspectie (ILT). ABL registreert en analyseert de meldingen en koppelt haar bevindingen terug naar de sector zodat deze benut kunnen worden voor de vergroting van de vliegveiligheid.

Ondertekening convenant melden luchtvaartvoorvallen juni 2018
Beeld: ©ILT/JK
Voorzitter KNVvL Dr. Mr. R.M. Schnitker (l) en directeur ILT/Luchtvaart Mr. J.P.A. Lamé (r)