EU-regels voor NCO, NCC en SPO (commercieel en niet-commercieel)

EU regels vooor de uitvoer van niet commerciële vluchten staan in EU Verordening 965/2012 (Air Operations). De voorschriften zijn opgenomen in de delen Niet-Commerciële operaties met Complexe luchtvaartuigen (Part NCC), Niet-Commerciële operaties met “Other than” complexe luchtvaartuigen (Part NCO) en Specialised Operations (Part SPO). Ga naar Zie ook (onderaan de pagina) voor het Selectieschema Air Ops. Daarin wordt in enkele stappen weergegeven welke regels uit Air OPS voor welke activiteiten van toepassing zijn en wat dit betekent.

NCO, NCC en SPO

NCO

NCO-operators moeten voldoen aan EU regelgeving voor Air Operations: in het bijzonder aan Part NCO van. Naast allerlei algemene regels (bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van documenten en manuals tijdens de vluchten) en meer specifieke regels voor operationele procedures en instrumentarium, zullen zij ook hun Specifieke goedkeuringen volgens Part SPA moeten hebben geregeld. NCO-operators hoeven hun niet-commerciële operaties niet te declareren.

NCC

Regels 
NCC operators moeten op grond van de Basic Regulation EU 2018/1139 aan dezelfde essentiële organisatievereisten voldoen als de commerciële operators. Wel zijn de eisen proportioneel aangepast aan de omvang van de niet-commerciële operaties. Zo kunnen de NCC-operators volstaan met het indienen van een zogenaamde Eigen Verklaring (ORO.DEC.100) en is een aanvraag voor een AOC (Air Operator Certificate) niet vereist. Operators die tevens AOC-houder zijn hoeven geen aparte NCC-declaratie in te dienen.

Operatie
NCC-operators zijn bekend met de Basic Regulation (EU 2018/1139) en Air Operations Regulation (EU 965/2012) waarvan in het bijzonder de regels in Part ORO en Part NCC. Zij moeten beschikken over een operations manual en hun vluchten uit voeren conform dit handboek. Ook moeten zij een verantwoordelijk manager aanwijzen en een veiligheidsmanagementsysteem inrichten.
NB: Op het uitvoeren van SPO operaties met complexe vliegtuigen zijn de eisen in Part-SPO van toepassing.

Eigen verklaring
Met een eigen verklaring geeft de operator aan dat voldaan wordt aan de eisen die in Part NCC en Part ORO worden gesteld. De eigen verklaring wordt niet gevolgd door een initiële inspectie, vergunning en/of goedkeuringsprocedure van de ILT. Wel wordt de organisatie opgenomen in het toezichtsprogramma van de ILT en zal er binnen 4 jaar een eerste audit plaatsvinden.
Bovenstaande betreft in Nederland gevestigde operators van complexe luchtvaartuigen waarmee niet-commerciële vluchten worden uitgevoerd met een luchtvaartuig dat is geregistreerd in:

 • een EU lidstaat,
 • een niet-EU lidstaat, terwijl de operator gevestigd is in een EU lidstaat.

SPO

Regels
De meeste van toepassing zijnde regels voor SPO zijn te vinden in Part SPO. Naast algemene criteria zijn er 21 verschillende specifieke operaties die als SPO worden aangemerkt (AMC1 SPO.GEN.005).
De eisen zijn proportioneel aangepast aan de omvang van de operatie. Zo kunnen commerciële SPO-operators en SPO operators die bij de operatie gebruik maken van complexe vliegtuigen in het algemeen volstaan met het indienen van een Eigen Verklaring (ORO.DEC.100). Goedkeuring vooraf is alleen nodig voor commerciële operaties, als gebruik gemaakt wordt van ingehuurde vliegtuigen (lease), of voor commerciële operaties, die in de categorie “High Risk” vallen.

Operatie
SPO-operators zijn bekend met de Basic Regulation (EU 2018/1139) en Air Operations waarvan in het bijzonder Part ORO en Part SPO. Zij moeten beschikken over een operations manual en hun vluchten uitvoeren conform dit handboek. Ook moeten zij een verantwoordelijk manager aanwijzen en een veiligheidsmanagement systeem inrichten (ORO.GEN.200).
NB: Op het uitvoeren van SPO operaties met complexe vliegtuigen zijn de eisen in Part-SPO van toepassing.
 

Eigen verklaring
Met een eigen verklaring geeft de operator aan dat voldaan wordt aan de eisen die in Part ORO en in Part SPO worden gesteld. De eigen verklaring wordt niet gevolgd door een initiële inspectie of vergunning/goedkeuringsprocedure van de ILT. Wel wordt de organisatie opgenomen in het toezichtsprogramma van de ILT en zal er binnen 4 jaar een eerste audit plaatsvinden.
NB: Een Eigen Verklaring SPO geldt niet als vervanging van een Eigen Verklaring NCC. Indien, naast SPO, met complexe luchtvaartuigen ook NCC vluchtuitvoering plaatsvindt, dient deze operatie apart gedeclareerd te worden.

Bovenstaande betreft in Nederland gevestigde operators, die SPO vluchten uitvoeren met een luchtvaartuig dat is geregistreerd in een EU lidstaat, of in een niet-EU lidstaat, terwijl de operator gevestigd is in een EU lidstaat.

Definities

Operator een rechtspersoon of natuurlijk persoon die één of meer luchtvaartuigen exploiteert of voornemens is te exploiteren (de exploitant).

Complex
luchtvaartuig

een vleugelvliegtuig, dat:

 • een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 5.700 kg, of
 • gecertificeerd is voor een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 19 personen, of
 • gecertificeerd is voor een operatie met minimaal 2 vliegers, of
 • uitgerust is met een of meer turbinestraalmotor(en), of
 • uitgerust is met meer dan één turboprop motor en een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg.

een helikopter, die:

 • een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 3.175 kg, of
 • gecertificeerd is voor een cabine configuratie voor maximaal 10 passagiers of meer, of
 • een tilt-rotor luchtvaartuig

De Verklaring (Declaration)

NCC-operaties en SPO operaties moeten worden gedeclareerd bij de ILT. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Verklaring NCC en/of SPO vluchtuitvoering. Het formulier is ontwikkeld naar voorbeeld van het formulier in Appendix I van Deel ORO.
Op het formulier dient onder meer te worden aangegeven:

 • met welk type vliegtuig de operatie wordt uitgevoerd,
 • welke Special Approvals (conform deel SPA van EU 965/2012) zijn toegekend,
 • welke Alternatieve wijzen van Naleving (Alternative Means of Compliance,
 • AltMOC) worden toegepast.
 • Tevens dient het formulier verklaringen te bevatten voor:
  • het operations manual,
  • de structuur van de organisatie,
  • de arrangementen over de luchtwaardigheid van het vliegtuig,
  • de training en kwalificatie van het vliegend personeel.

De ILT controleert de Eigen Verklaring op volledigheid. Als alles in orde is, ontvangt de indiener bericht dat de operator is toegevoegd aan de lijst van ondertoezichtstaanden NCC en/of SPO.
NB Als bij de te declareren vluchtuitvoering gebruik gemaakt wordt van SPA’s en een MEL, kunnen Verklaringen pas worden ingediend nadat de ILT deze SPA’s heeft toegekend en de MEL heeft goedgekeurd. Om vertragingen te voorkomen, is het daarom raadzaam om eventuele aanvragen voor SPA’s en goedkeuring van de MEL tijdig in te dienen.

Bijzondere aspecten

 1. Specifieke goedkeuringen (SPA; Specific Approvals op grond van deel SPA van EU 965/2012)
  Als NCC en/of SPO-operators operaties willen uitvoeren waarvoor specifieke goedkeuringen zijn vereist, dan zullen die voor het indienen van de Eigen Verklaring geregeld moeten zijn. Voorbeelden zijn: Low Visibility Operations, Reduced Vertical Separation Minima, Dangerous Goods en Hoist Operations.
  Bestaande goedkeuringen kunnen niet worden geconverteerd naar een SPA. Voor de behandeling van een aanvraag van een SPA zal een tarief in rekening worden gebracht.
 2. Alternatieve wijzen van naleving (AltMOC; ORO.GEN.125)
  Een NCC/SPO-operator heeft de mogelijkheid om op een alternatieve wijze te voldoen aan de regels. Als daarvan gebruik wordt gemaakt, moet deze bij de Eigen Verklaring zijn gevoegd.
 3. Artikel 16 ontheffing
  In artikel 16 van de Luchtvaartwet wordt bepaald dat voor het vervoer met luchtvaartuigen een vergunning nodig is. Daarvan zijn ontheffingen mogelijk. Een verklaring NCC vervangt zo’n ontheffing niet. Operators die opereren onder deze ontheffing en operaties volgens deel NCC willen uitvoeren, moeten vooraf een Eigen Verklaring indienen.
 4. AOC-houders (ORO.AOC.125)
  AOC-houders regelen hun niet-commerciële operaties in de AOC en hoeven geen aparte NCC-verklaringen in te dienen. De mogelijke verschillen in operationele procedures moeten in het vooraf goedgekeurde Operations Manual vastgelegd zijn.
 5. Minimum Equipement List (MEL) (ORO.MLR.105)
  Het gebruik van een MEL is toegestaan, na goedkeuring door de ILT. Om op tijd in het bezit te zijn van een goedkeuring, is het raadzaam deze tijdig aan te vragen. Voor de behandeling van de aanvraag zal een tarief in rekening worden gebracht.