Alle inrichtingen waar uit het buitenland afkomstige afvalstoffen met kennisgevingsprocedure in ontvangst worden genomen én nuttig worden toegepast kunnen in aanmerking komen voor de VGI-status. De wettelijke basis hiervoor is gelegd in de EVOA en de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.

Vooraf goedgekeurde inrichting

De term VGI-status houdt in dat de inrichting waar de afvalstoffen worden verwerkt door de bevoegde autoriteit is aangemerkt als vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing.

Voordelen van een VGI-status

De EVOA gaat uit van een overbrengingsperiode van 1 jaar. Als de overbrenging plaatsvindt naar een inrichting met VGI-status, kan de kennisgever een kennisgeving indienen met een overbrengingsperiode van maximaal 3 jaar.

Daarnaast is het voordeel van een kennisgeving voor een overbrenging naar een inrichting met VGI-status dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) binnen 7 werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging een beschikking moet afgeven.

Eisen aan inrichting voor VGI-status

  • De inrichting moet beschikken over een omgevingsvergunning voor de over te brengen afvalstoffen en de wijze van verwerking;
  • De inrichting moet ten minste 4 jaar in bedrijf zijn met de verwerkingsinstallatie en het verwerken van de afvalstoffen waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd;
  • In de vier jaar voorafgaand aan het verzoek mogen geen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties, die niet meer in rechte aanvechtbaar zijn, zijn opgelegd vanwege overtredingen van bepalingen, genoemd in Bijlage I van de Aanwijzing handhaving milieurecht (de zogenaamde kernbepalingen);
  • Er moet een verklaring omtrent het gedrag worden overgelegd. De verklaring mag op het moment van indienen van het verzoek niet ouder zijn dan 2 maanden.

VGI-status aanvragen

Om een VGI-status aan te vragen moet onderstaand formulier worden ingevuld. Bij het formulier moeten 2 bijlagen worden gevoegd:

  • Een beschrijving van de verwerkingswijze van de afvalstoffen waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd. Als er diverse verwerkingswijzen zijn, dient u deze te koppelen met de R-code en met de erbij horende Bazel-, OESO- en EURAL-codes;
  • Verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
  • Essentiële onderdelen van de omgevingsvergunning die betrekking hebben op de aanvraag.

De aanvraag moet worden ingediend bij de ILT, afdeling EVOA, Postbus 24062, 3502 MB Utrecht.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt advies ingewonnen bij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Inrichtingen met een VGI-status

Inrichtingen die een VGI-status hebben verkregen, worden door de ILT gemeld bij het secretariaat van de OESO en bij de Europese Commissie. Op de website van de OESO staan de inrichtingen met een VGI-status.

VGI-besluit laten vertalen

Het VGI-besluit dat wordt afgegeven door de ILT is volledig in het Nederlands, in tegenstelling tot een kennisgevingsbesluit. Veel partijen willen het VGI-besluit (laten) vertalen, om ook aan buitenlandse handelspartners en buitenlandse autoriteiten te kunnen laten zien dat het bedrijf de status vooraf goedgekeurde inrichting heeft verkregen. De ILT levert geen vertalingen van het besluit. Het is wel mogelijk het besluit te laten vertalen door derden, zolang niet de indruk wordt gewekt dat deze vertalingen zijn verstrekt door de Inspectie Leefomgeving en Transport. De handtekening en kop- en voettekst van het briefpapier mogen bijvoorbeeld niet worden overgenomen in de vertaling.

VOG aanvragen

Een verklaring omtrent het gedrag moet worden aangevraagd voor de rechtspersoon die de inrichting drijft. Een dergelijke verklaring heeft bij rechtspersonen mede betrekking op vennoten en bestuurders (artikel 3, eerste lid, onder c, en eventueel het tweede lid van de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen; zie verder par. 3.2 van toelichting daarop).

Informatie over de 'verklaring omtrent het gedrag' is te vinden op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hier is ook het aanvraagformulier 'verklaring omtrent het gedrag' te downloaden.
Als doel kan worden opgegeven ‘aanvraag status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing van naar Nederland overgebrachte afvalstoffen in het kader van Verordening (EG) 1013/2006’.