Treindienstleider

De treindienstleider zorgt voor veilige rijwegen, treft veiligheidsmaatregelen en is in dienst van de Infrabeheerder.

Vereisten treindienstleider

De treindienstleider moet, behoudens bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde uitzonderingen, beschikken over:

  • Eén of meer beoordelingen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat waaruit blijkt dat hij voldoet aan de krachtens artikel 50, eerste lid Spoorwegwet, voor de desbetreffende veiligheidsfunctie vastgestelde eisen inzake algemene kennis, taalbeheersing en bekwaamheid en ervaring en een geldige verklaring van medische geschiktheid en een geldige verklaring van psychologische geschiktheid, afgegeven door een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend keuringsinstituut, of
  • Een geldige erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.

Geen bedrijfspas of bevoegdheidsbewijs nodig

Een treindienstleider hoeft niet te beschikken over een bedrijfspas of bevoegdheidsbewijs.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de veiligheidsfunctie van treindienstleider met volledige bevoegdheid en treindienstleider met minimale bevoegdheid een examenprogramma vast dat voldoet aan de in paragraaf 4.6 en bijlagen J en L, van de TSI Exploitatie gestelde eisen inzake algemene kennis, bekwaamheid en ervaring.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de examentaken gemandateerd aan de Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer (VVRV). VVRV heeft een opleidings- en examenprogramma voor de treindienstleider volledig bevoegd opgesteld.

De opleidingseisen voor de treindienstleider zijn niet wettelijk vastgelegd. 

Rapport 'thema-audit treindienstleiding niet centraal bediende gebieden (NCBG)'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een thema audit uitgevoerd naar de treindienstleiding in het zogeheten niet centraal bediend gebied (NCBG). De ILT komt tot de conclusie dat ProRail en NedTrain een aantal verbeteringen moeten doorvoeren om ook voor de langere termijn de veiligheid te waarborgen. Voor de korte termijn ziet de ILT geen grote risico’s. ILT heeft bij deze thema-audit geen overtredingen vastgesteld.
Lees het rapport 'Thema-audit treindienstleiding niet centraal bediende gebieden (NCBG)'