1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Luchtvaart
  5.   ILT en Luchtvaart
  6. Voorval melden

LuchtvaartVoorval melden

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht en vervangt Richtlijn nr. 2003/42/EC. De meldplicht voor organisaties in de commerciële luchtvaart blijft in stand en er komt meer nadruk op de uniformiteit en kwaliteit van de meldingen. Vanwege de verordening is ook de kleine (niet commerciële) luchtvaart verplicht om voorvallen te melden.
Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis: 

  • die een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • die in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.


Maak uw melding

Ik ben werkzaam in een (middel)  grote commerciële luchtvaart-organisatie.Ik ben werkzaam in een kleine commerciële 
luchtvaart-organisatie.
Ik ben actief in de luchtvaart maar niet werkzaam in een organisatie.
Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw bedrijf.
Dit heeft de voorkeur van de ILT. Echter, ook kan gebruik gemaakt worden van het meldformulier (P).
Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw bedrijf en als dit systeem niet:
- aanwezig is,
- compatible is met 
   ECCAIRS,
gebruik dan het meldformulier (O).
Meld een voorval via het veiligheid-managementsysteem van uw vliegclub en als dit niet compatible is met ECCAIRS, via het meldformulier (P).
Meld een bijna botsing (airprox) via het airproxformulier.
Bent u passagier of burger en wilt u een melding maken, gebruik daarvoor het meldformulier (kies: Overige meldingen) op de contactpagina.


Invoering van de nieuwe regels
Verordening 376/2014 is inmiddels van kracht, maar wordt om praktische redenen gefaseerd ingevoerd. Dit komt omdat de Europese Commissie de benodigde software, guidance material en de formulieren die nodig zijn om ‘compatible’ te melden pas najaar 2015 beschikbaar stelde. Daarnaast moet nog een wetswijziging worden afgerond met de handhavingsinstrumenten die gericht zijn op de verordening. Zo lang zij niet anders kunnen, blijven organisaties melden zoals ze dat onder de richtlijn al deden.

Waarom melden
Om de veiligheid van de burgerluchtvaart continu te verhogen, wordt de informatie uit meldingen van voorvallen geanonimiseerd geregistreerd en geanalyseerd door het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. De kennis die daar uit voortvloeit wordt gedeeld met de luchtvaartsector zodat deze eventueel veiligheidverhogende maatregelen kan nemen. In z’n algemeenheid leert de ervaring dat, voordat een ongeval plaatsvindt, er dikwijls al voorvallen of andere tekortkomingen plaatsvonden die verband houden met veiligheidsrisico's.

Wat gebeurt er met de melding 
Een melding wordt zorgvuldig behandeld (registratie, opslag) en gedeeld met de toezichthoudend inspecteur. In de meeste gevallen volgt er geen toezichtactie, soms wordt gevraagd welke ‘follow up’ het betrokken bedrijf heeft ondernomen. Uitzonderingen vormen situaties waarin sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke overtredingen.
Verder gebruikt de ILT de meldingen geanonimiseerd voor trendanalyses die input zijn voor verbetering van de vliegveiligheid of voor eventuele aanpassingen van het toezichtprogramma.

Meer informatie

Technische informatie voor de E5X interface

Meer informatie