1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Bemanning

KoopvaardijBemanning

Een veilige vaart begint met een goed opgeleide bemanning. Elke zeevarende moet beschikken over een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de uit te oefenen functie vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Aanvragen monsterboekje en vaarbevoegdheidsbewijs

De aanvraag voor een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs kan gedaan worden bij:

Kiwa Register - aanvraag bemanningsdocumenten
Telefoon: 070 4144 888
E-mail: Vergunningen@kiwa.nl

Dispensaties

In uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een bemanningslid, kan er een vrijstelling verleend worden aan bemanningsleden of het schip van de voorgeschreven bemanningseisen. Voorwaarde is dat er geen gevaar voor de persoon, eigendom of omgeving mag zijn.

Er zijn twee soorten dispensaties:

  • Persoonsdispensatie
  • Scheepsdispensatie (ontheffing bemanningssamenstelling)

Voor meer informatie over het aanvragen van dispensaties zie:
Reders (onder Nederlandse vlag) | Vereiste documenten | Dispensaties

Meer informatie