1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Gevaarlijke stoffen
  5.   Vrachtauto
  6.   Voorschriften tijdens vervoer
  7. Routeplicht

Gevaarlijke stoffenRouteplicht

 Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een zogenaamde routeplicht. Deze houdt in dat gemeenten binnen de bebouwde kom, en de provincies voor de provinciale wegen, routes kunnen aanwijzen die verplicht gevolgd moeten worden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De volgende stoffen zijn routeplichtig:

 

KlasseVervoer in tanksVervoer in colli in hoeveelheden groter dan 1.1.3.6
1Alle stoffenAlle stoffen en voorwerpen boven de hoeveelheden als bedoeld in 1.1.3.6 met uitzondering van de stoffen en voorwerpen genoemd onder subklasse 1.4.
2
 Alle brandbare en/of giftige gassen waarvoor een etiket volgens modelnr. 2.1 en/of 2.3 is voorgeschreven.
4.1Zelfontledende stoffen met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket volgens modelnr. 4.1 en 1 is voorgeschreven.
4.2Stoffen van verpakkingsgroep I.
4.3Alle stoffen.
5.2Organische peroxides met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket volgens modelnr. 5.2 en 1 is voorgeschrevenOrganische peroxides met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket volgens modelnr. 5.2 en 1 is voorgeschreven.
6.1Stoffen van verpakkingsgroep I die specifiek als giftig bij inademing zijn aangemerkt ingevolge de juiste vervoersnaam als bedoeld in randnummer 3.2.1 van bijlage 1 of middels bijzondere bepaling 354 van hoofdstuk 3.3 van bijlage 1.
8De stoffen met de volgende UN-nummers: 1829, 2240, 2502 en 2817UN-nummer 2502
lege tanks, voertuigen of containers ongereinigd van hierboven genoemde stoffen.

 

 

 

De routeplichtige stoffen zijn vastgelegd in het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Volgens de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen zijn de gemeenten en de provincies de instanties voor het aanwijzen van de route gevaarlijke stoffen. Zij moet dit vastleggen en officieel bekend maken in de Staatscourant. Voor een overzicht van de routes kan contact worden opgenomen met de betreffende gemeente.

Als de stof routeplichtig is, is het is niet toegestaan om af te wijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen. Dit is alleen toegestaan als de gemeente hiervoor ontheffing aan het bedrijf heeft verleend.