Tram en metro

Veiligheidsbeheersysteem beheerder

De beheerder van de lokale infrastructuur wordt aangewezen door de decentrale overheid. Een aanwijzing kan uitsluitend plaatsvinden indien de beheerder beschikt over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Ten behoeve van de aanwijzing dient de aan te wijzen beheerder een schriftelijke verklaring van de inspectie (zie Aanvraagproces) te overleggen waaruit blijkt in hoeverre de beheerder in staat is om bij de start van de werkzaamheden te beschikken over een VBS dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 

Veiligheidsbeheersysteem vervoerder

De decentrale overheid verleent aan de vervoerder een veiligheidscertificaat. Voor het verkrijgen van een veiligheidscertificaat is een schriftelijke verklaring van de inspectie noodzakelijk waaruit blijkt in hoeverre de vervoerder in staat is om bij het voorgenomen gebruik van de lokale spoorweg te beschikken over een VBS dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 

Infrastructuur

Voordat nieuwe infrastructuur in dienst mag worden gesteld dient een vergunning voor indienststelling te zijn verleend door de decentrale overheid. Voor het verkrijgen van de vergunning dient een verklaring van de inspectie te zijn verstrekt waarin is beschreven in hoeverre de lokale infrastructuur voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Hiertoe dient de beheerder een verzoek in te dienen. Bij het verzoek moet een informatiedossier worden aangeleverd waarin de technische specificaties van de infrastructuur zijn gedocumenteerd en waaruit blijkt dat inderdaad voldaan wordt wettelijke eisen. Het is gangbaar om contact hierover te nemen met de inspectie ruim voor de geplande indienststelling, bijvoorbeeld nadat er concrete plannen zijn voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Vervolgens wordt een proces afgestemd hoe het dossier opgebouwd dient te worden.

Bij gewijzigde infrastructuur moet eerst de decentrale overheid vaststellen of de wijziging vergunningsplichtig is. Indien dat het geval is, dan geldt een soortgelijk proces als beschreven bij nieuwe infrastructuur.

Voor lokale spoorweg infrastructuur die reeds in gebruik was vóór 1 december 2015 is geen schriftelijke verklaring of vergunning nodig. 

Spoorvoertuig

Voordat een nieuw spoorvoertuig in dienst mag worden genomen dient een vergunning voor indienststelling te zijn verleend door de decentrale overheid. Voor het verkrijgen van de vergunning dient een verklaring van de inspectie te zijn verstrekt waarin is beschreven in hoeverre het spoorvoertuig voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Hiertoe dient de beoogd aanvrager een verzoek in te dienen. Bij het verzoek moet een informatiedossier worden aangeleverd waarin de technische specificaties van het spoorvoertuig zijn gedocumenteerd en waaruit blijkt dat inderdaad voldaan wordt wettelijke eisen. Het is mogelijk om een verklaring te vragen voor een specifiek voertuig, of voor een type voertuig. Het is gangbaar om contact op te nemen met de inspectie ruim voor de geplande indienststelling, bijvoorbeeld nadat er concrete plannen zijn voor de aanschaf van een nieuw spoorvoertuig. Vervolgens wordt een proces afgestemd hoe het dossier opgebouwd dient te worden.

Bij een gewijzigd spoorvoertuig moet eerst de decentrale overheid vaststellen of de wijziging vergunningsplichtig is. Indien dat het geval is, dan geldt een soortgelijk proces als beschreven bij nieuwe spoorvoertuigen.

Voor spoorvoertuigen die reeds in gebruik waren vóór 1 december 2015 is geen schriftelijke verklaring of vergunning nodig.

Aanvragen schriftelijke verklaring

Voor het verkrijgen een schriftelijke verklaring moet u een verzoek indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarvoor kunt u gebruik maken van de formulieren onder het kopje 'Zie ook'. In de formulieren staat welke documenten ingediend moeten worden bij het verzoek. De inspectie hanteert een behandelingstermijn van 13 weken voor het afgeven van een verklaring in het kader van een veiligheidsbeheersysteem.

Voor het verkrijgen van een schriftelijke verklaring bij nieuwe/gewijzigde infrastructuur en spoorvoertuigen is het gangbaar om, ruim voor de geplande indienststelling, contact op te nemen met de inspectie. Bij nieuwe infrastructuur en een nieuw (type) spoorvoertuig is dat bijvoorbeeld als er concrete plannen zijn voor de realisatie daarvan. Bij gewijzigde infrastructuur en bij een gewijzigd (type) spoorvoertuig is dat nadat de decentrale overheid heeft vastgesteld dat de wijziging vergunningsplichtig is. Vervolgens wordt een proces afgestemd hoe het dossier moet worden opgebouwd.