Toezicht op provincies

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van de milieutaken die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind.

De ILT voert dit zogenoemde interbestuurlijk toezicht uit op sobere, selectieve en terughoudende wijze. Dit houdt in dat zij ervoor zorgt, dat er voor de provincies zo min mogelijk bestuurlijke last is. Daarom vormt de ILT zich een beeld uit openbare documenten, zoals beleidsplannen, programma’s en strategieën en informatie die de ILT van de provincies heeft gekregen. Dit beeld zet de ILT af tegen een reeks normen uit wettelijke bepalingen (zie hieronder het zogenoemde normenkader).

BRZO en Rie categorie 4

De ILT richt zich bij haar toezicht op de provincies in het bijzonder op de taakuitvoering rondom veiligheid en vergunningverlening en handhaving bij BRZO-en RIE categorie 4-bedrijven.

BRZO betekent Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Het gaat dan om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. RIE is een afkorting van Richtlijn Industriële Emissies, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de uitstoot van schadelijke stoffen.

De ILT neemt niet alle provincies tegelijk onder de loep. Een provincie die geïnspecteerd wordt, wordt uiteraard van tevoren ingelicht. Het gevormde beeld legt de ILT aan de provincie voor om de feiten te checken.

Signalen

Het komt voor dat de ILT signalen ontvangt over de taakuitvoering door provincies. Zij betrekt deze ook bij haar toezicht.

Interveniëren

Bij toezicht hoort de mogelijkheid om te interveniëren als daartoe aanleiding is. Op voorstel van de ILT kan de bewindspersoon van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen treffen die de Provinciewet biedt.

Als een provincie de uitvoering van een taak verwaarloost, kan in het uiterste geval, de minister in de plaats treden met andere woorden: zelf deze taak op zich nemen. Als een besluit van de provincie in strijd is met het recht of het algemeen belang, kan de minister een dergelijk besluit voordragen voor schorsing of vernietiging.