De ILT houdt toezicht op Defensie en ‘bijzondere’ inrichtingen als gebouwen van het koninklijk huis (paleis Noordeinde en paleis Huis Ten Bosch) en enkele onderzoekslaboratoria van het RIVM en TNO en de vuurwerkopslag van Domeinen in Ulicoten.

Dit doet de ILT op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop gebaseerde vergunningen en diverse rechtstreeks werkende regelgeving zoals Activiteitenbesluit, Reach en EG verordeningen. Normaal gesproken berust dit Wabo-toezicht bij gemeenten en provincies, maar vanwege landsbelang en staatsrechtelijke aspecten is het toezicht voor zo’n 140 defensielocaties en de ‘bijzondere’ inrichtingen bij de ILT belegd. Bij deze inrichtingen gaat het om wettelijke eisen voor externe veiligheid, milieubescherming, slopen, bouw- en brandveiligheid en voorschriften van de flora- en faunawetgeving. De ILT is dus vergunningverlener én toezichthouder

De minister van Infrastructuur en Waterstaat verleent vergunningen voor deze inrichtingen. Deze taak wordt sinds 1 januari 2016 uitgevoerd door de ILT. De ILT houdt toezicht op de naleving van deze vergunningen op basis van artikel 5.15, artikel 5.2 Wabo en artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om tekorten in de naleving te voorkomen, kan de Inspectie zo nodig handhavinginstrumenten inzetten.

Zie ook